ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΚΑΔ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ

Συνάδελφοι, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Α. ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΚΑΔ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε πως οι ενέργειες του Συνδέσμου για το δίκαιο αίτημά μας, να ενταχθούν οι επιχειρήσεις του κλάδου μας στις πληττόμενες επιχειρήσεις, δικαιώθηκαν. Σε αυτό συνετέλεσε εκτός από τις δικές μας ενέργειες και η σοβαρότητα που έχει επιδείξει όλος ο κλάδος απέναντι στις πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε. Σας συγχαίρουμε όλους για τη στάση σας και σας παροτρύνουμε να συνεχίσετε όλοι τη λειτουργία των επιχειρήσεων σας σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις σε σχέση με την ασφάλειά και την δημόσια υγεία.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, οι επιχειρήσεις με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας 46.31 (χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών) εντάσσονται στις πληττόμενες επιχειρήσεις και ειδικότερα στο πλαίσιο ¨2¨. Συγκεκριμένα:
Οι επιχειρήσεις του κλάδου μας λαμβάνουν τα ακόλουθα οφέλη για τον μήνα Απρίλιο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των επιχειρήσεων στο πλαίσιο προστασίας είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας όλων των εργαζομένων τους.
• Για τις επιχειρήσεις παρέχεται η δυνατότητα αναστολής καταβολής μέχρι και την 31/08/2020 των οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς και των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες προς τις Δ.Ο.Υ., μέχρι την 30/4/2020. Για τις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών προς την φορολογική διοίκηση πληρωτέες το μήνα Απρίλιο, παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης 25%, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα συμψηφισμού, ποσοστού ύψους 25% της αξίας του ΦΠΑ (πληρωτέο το μήνα Απρίλιο) που θα εξοφληθεί ολοσχερώς και εμπρόθεσμα μέχρι και την 30/4/2020, με οφειλές των ίδιων προσώπων που είναι βεβαιωμένες ή πρόκειται να βεβαιωθούν από τη φορολογική διοίκηση και οι οποίες είναι πληρωτέες από τον Μάιο και μετά. Για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται από τον Απρίλιο, το ανωτέρω ισχύει εφόσον έχουν καταβληθεί οι υποχρεώσεις ΦΠΑ Μαρτίου.
• Αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ για 45 ημέρες και πλήρης κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών, επί του ονομαστικού μισθού, για τους εργαζομένους-μισθωτούς των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε προσωρινή αναστολή.
• Επιπλέον, στους εργαζόμενους-μισθωτούς, των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε προσωρινή αναστολή, προβλέπεται δυνατότητα αναστολής πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών Απριλίου προς την φορολογική διοίκηση για 4 μήνες, με δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.
• Αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ για 45 ημέρες, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων (κάθε νομικής μορφής εκτός Α.Ε.) που απασχολούν έως 5 άτομα (προϋπόθεση να μην έχουν υποβάλει τους τελευταίους έξι μήνες μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ). Σε περίπτωση εταιρίας, καταβάλλεται μοναδική αποζημίωση στον επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό του νομικού προσώπου.
• Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στο εν λόγω πλαίσιο, έχουν το δικαίωμα να παρατείνουν την καταβολή του δώρου Πάσχα μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020. Για τους εργαζομένους που έχουν τεθεί σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας, το ποσοστό του δώρου που αντιστοιχεί στις ημέρες που ο εργαζόμενος βρίσκεται σε προσωρινή αναστολή της σύμβασής του, θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Β. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΓΙΑ 75 ΜΕΡΕΣ. (Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης Μαρτίου 2020).
1) Αφορά Επιταγές, που λήγουν από τις 30 Μαρτίου 2020 και μέχρι την 31η Μαΐου 2020.
2) α) Αφορά (Άμεσα) Επιχειρήσεις με «Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)» που:
• είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης,
• είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί.
β) Επιχειρήσεις με «Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)» που:
• πρόκειται να συμπεριληφθούν στις ανωτέρω αποφάσεις (α) κατά τον μήνα Απρίλιο του έτους 2020 από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις.
3) Αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου.
4) Πρέπει οι επιταγές να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους: α) εκδότες ή β) αποδέκτες ή γ) κομιστές
5) Τα αξιόγραφα (επιταγές) πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά, στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των ιδρυμάτων πληρωμών του ν. 4537/2018 (Α΄ 84), των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011 (Α΄ 218), καθώς και των υποκαταστημάτων και των αντιπροσώπων ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.
Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιογράφων (επιταγών), πραγματοποιείται μέσω «ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής» των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω του συστήματος πληρωμών της εταιρίας ΔΙΑΣ ΑΕ ή και της εταιρίας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες των πιστωτικών ιδρυμάτων.
Η διαβίβαση των αξιογράφων (επιταγών) στα πιστωτικά ιδρύματα, πρέπει να γίνει προκειμένου να ισχύσει για αυτά η προβλεπόμενη αναστολή των προθεσμιών.
6) Η προθεσμία της «Ηλεκτρονικής διαβίβασης» είναι εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις.
7) Μπορεί ο υπόχρεος πληρωμής και ο δικαιούχος είσπραξης επιταγών, να συμφωνήσουν μεταξύ τους, την απευθείας πληρωμή του αξιογράφου (επιταγής) από τον υπόχρεο στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΑ ΣΤΙΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Προς:
1. Υπουργό Οικονομικών κ. Σταϊκούρα Χρήστο
2. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γεωργιάδη Άδωνη
3. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βορίδη Μαυρουδή
4. Υπουργό Υγείας κ. Κικίλια Βασίλη
5. Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ. Σταμπουλίδη Παναγιώτη
Κοινοποίηση: Διευθύνοντα Σύμβουλο ΟΚΑΑ κ. Αποστολάκο Απόστολο.
Πρόεδρο ΔΣ του ΕΒΕΠ. Κ. Κορκίδη Βασίλειο

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,
Επιθυμούμε, πριν από όλα, να συγχαρούμε την Κυβέρνηση για την στάση και τα μέτρα που λαμβάνετε για την διασφάλιση πρωτίστως της υγείας όλων των πολιτών αλλά και για την οικονομική ελάφρυνση των πληγέντων επιχειρήσεων και εργαζομένων.
Ο Κλάδος μας μάχεται στην πρώτη γραμμή μαζί με το προσωπικό υγείας, ασφαλείας καθώς και τις άλλες επαγγελματικές ομάδες. Καλούμαστε κι εμείς να εργαζόμαστε κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. Ο επιχειρήσεις μας παραμένουν σε συνεχή λειτουργία τροφοδοτώντας την αγορά με είδη πρώτης ανάγκης : φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Επιπλέον, όλες οι επιχειρήσεις συνεργάζονται αρμονικά με τον ΟΚΑΑ και ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του κράτους για να περιορισθεί η διασπορά του ιού.
Ωστόσο, το γεγονός ότι είμαστε σε λειτουργία σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι δεν πληττόμαστε κι εμείς και από την απορρέουσα οικονομική κρίση. Συγκεκριμένα:
- Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Κεντρική Αγορά Αθηνών τροφοδοτούν είτε με δικό τους δίκτυο διανομής είτε μέσω αντιπροσώπων τους την πλειονότητα των επιχειρήσεων που ανήκουν στην κατηγορία HORECA (Ξενοδοχεία, Εστιατόρια, Catering, κλπ).
- Το 80% του τζίρου των επιχειρήσεων της ΚΑΑ προέρχεται από τον παραπάνω κλάδο, οι οποίες λόγω των επιβληθέντων μέτρων είναι κλειστές.
Σημαντικότερο, από την μείωση των πωλήσεων μας, είναι η ήδη επιβεβαιωμένη δυσκολία των πελατών μας να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους προς εμάς οι οποίες έχουν τις εξής εκφάνσεις:
- Μεταχρονολογημένες Επιταγές (τις οποίες κι εμείς με τη σειρά μας έχουμε μεταβιβάσει σε προμηθευτές μας)
- Εμπορικά υπόλοιπα για τα οποία δεν έχουμε λάβει καμία εγγύηση ή αξιόγραφο
Από το παραπάνω, γίνεται αντιληπτό πως δημιουργείται ανεπανόρθωτη βλάβη στη λειτουργία και κυρίως στην ρευστότητα των επιχειρήσεων μας, η οποία κατ’ επέκταση καθιστά ιδιαίτερα αβέβαιη τη δυνατότητά μας να καλύψουμε με τους δικούς μας εναπομείναντες πόρους τις υποχρεώσεις μας τόσο προς το Δημόσιο όσο και προς τους πιστωτές μας (προμηθευτές, πιστωτικά ιδρύματα κλπ). Επιπλέον ανησυχούμε πως η οικονομική αυτή δυσχέρεια ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τις θέσεις εργασίας των χιλιάδων εργαζομένων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις μας.
Κύριοι Υπουργοί, για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρούμε επιβεβλημένη την ένταξη των επιχειρήσεων μας στις πληττόμενες επιχειρήσεις και να ισχύσει και για μας η δέσμη μέτρων που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
- Αναστολή στην καταβολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων
- Αναστολή των δόσεων για ρυθμίσεις με την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία
- Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής
- Χορήγηση επιχειρηματικών δανείων κ δανείων κεφαλαίου κίνησης
- Επιδότηση επιτοκίου
- Επιδότηση ενοικίου ή μείωση επαγγελματικού μισθώματος
- Ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο ανακοινώσει η κυβέρνηση – όπως για παράδειγμα την αυτόματη μεταχρονολόγηση των επιταγών που διαφαίνεται ότι συζητείται από το κυβερνητικό επιτελείο ως ενδεχόμενο μελλοντικό μέτρο.
- Σας γνωρίζουμε πως ο ΚΑΔ των επιχειρήσεων της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών είναι : 46311111. (χονδρικό εμπόριο οπωροκηπευτικών προϊόντων)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενημέρωση σχετικά με την αναγκαιότητα ένταξης των επιχειρήσεων Χονδρικού Εμπορίου Φρούτων και Λαχανικών στους ΚΑΔ που πλήττονται από την εξάπλωση του κορωνοϊού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΚΛΑ στα πλαίσια των ενεργειών αντιμετώπισης της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης που βιώνουμε παγκόσμια, απέστειλε επιστολή προς τα αρμόδια Υπουργεία την οποία παραθέτουμε.
Ενημερώνουμε το κοινό πως με αίσθημα ευθύνης, έγκαιρα και με πλήρη επίγνωση της εξελισσόμενης υγειονομικής κρίσης έχουμε υιοθετήσει όλα τα μέτρα προστασίας των πελατών, συνεργατών κι εργαζομένων μας.
Περαιτέρω, όπως αποδεικνύεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Χονδρικής του ΟΚΑΑ οι τιμές χονδρικής δεν έχουν αυξηθεί. Αντιθέτως, στα περισσότερα βασικά είδη πρώτης ανάγκης διαμορφώνονται τιμές χαμηλότερες -αν όχι στα ίδια περίπου επίπεδα σε σχέση με το περυσινό έτος.
Με την επιστολή μας, επιδιώκουμε να αναδείξουμε πως μένουμε κάθε άλλο παρά αλώβητοι από την οικονομική κρίση. Βιώνουμε ήδη ιδιαίτερα έντονες οικονομικές δυσκολίες και αναμένουμε την γιγάντωσή τους, κατά τους επόμενους μήνες. Ο κλάδος του Χονδρικού Εμπορίου Φρούτων και Λαχανικών αντιμετωπίζει οικονομικές προκλήσεις οι οποίες διαφαίνεται πως θα έχουν καταστροφικές συνέπειες για την βιωσιμότητα των επιχειρήσεών μας.

Συγκεκριμένα, υπολογίζουμε πως περίπου το 80% της συνολικής οικονομικής μας δραστηριότητάς θα καταστεί προβληματική (δραματική αύξηση των επισφαλειών κ δραματική μείωση τζίρου), καθώς προέρχεται από τον κλάδο Ho. Re. Ca. με ιδιαίτερα μεγάλη έκθεση στον τουριστικό τομέα.
Στα πλαίσια της κοινωνικής δικαιοσύνης καλούμε μετ’ επιτάσεως την Κυβέρνηση να κατανοήσει την αγωνία μας για την επιβίωσή μας και αξιώνουμε την ένταξη του κλάδου μας στα μέτρα οικονομικής ελάφρυνσης που έχουν εξαγγελθεί.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ.

Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του Δ.Σ. τα καταστήματά μας για την 25η Μαρτίου θα λειτουργήσουν ως εξής:

Τρίτη 24 Μαρτίου 2020: Κλειστά
Τετάρτη 25 Μαρτίου 2020: Ανοιχτά

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Συνάδελφοι,
Τις τελευταίες ημέρες, οι επιχειρήσεις μας σηκώνουν το βάρος της τροφοδοσίας της αγοράς με φρούτα και λαχανικά. Απαιτείται από όλους μας αυξημένο αίσθημα ευθύνης, ώστε να προστατέψουμε τους καταναλωτές, τους πελάτες και συνεργάτες μας, τις επιχειρήσεις μας και τις οικογένειές μας.
Θέλουμε να σας επιστήσουμε την προσοχή στα εξής:
Είναι κατανοητή η ένταση που ενδεχομένως να νιώθουμε από τις πρωτόγνωρες καταστάσεις και τους περιορισμούς που βιώνουμε.
Όμως, μόνο με τη συμβολή όλων θα βγούμε νικητές από αυτή τη μάχη.
Πρέπει να γίνει κατανοητό, πως ο καθένας από εμάς είναι υπεύθυνος για την εικόνα που δίνει προς τα έξω ο κλάδος.
Πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, να συμμορφωθούμε απολύτως με τους κανονισμούς και να καταδικάσουμε έμπρακτα, ενέργειες που δεν αρμόζουν.
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η συνεργασία όλων, χωρίς παρεκκλίσεις.
Υπενθυμίζουμε τα μέτρα που ΟΛΟΙ γνωρίζουμε και πρέπει να υλοποιούμε για την προστασία μας και την εύρυθμη λειτουργά της αγοράς μας.
1. Φοράμε όλοι γάντια.
2. Κρατάμε αποστάσεις από πελάτες και συναδέλφους
3. Ατομική καθαριότητα (συχνό και σχολαστικό πλύσιμο χεριών)
4. Καθαριότητα χώρου (μαγαζί και περιβάλλοντα χώρο) – όχι σκουπίδια εκτός κλειστών κάδων.
5. Με το παραμικρό σύμπτωμα επικοινωνούμε με τον ιατρό του ΣΕΚΛΑ ή τον προσωπικό μας ιατρό.
6. Σεβόμαστε ΟΛΟΥΣ τους κανονισμούς καθώς και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του ΟΚΑΑ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΟΚΑΑ

Συνάδελφοι,
σας ενημερώνουμε ότι ο ΟΚΑΑ για την αποφυγή της διάδοσης του ιού COVID 19, με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου λαμβάνει τα εξής μέτρα:
1. Κλείσιμο της πύλης Κηφισού από τις 15/03/2020 έως και 20/04/2020. Η είσοδος θα γίνεται αποκλειστικά από την Κεντρική πύλη και η έξοδος από την Δυτική πύλη της Κ.Α.Α.
2. Απαγόρευση εισόδου των IXE στην Κ.Α.Α., στάθμευση των οχημάτων στους εξωτερικούς χώρους σταθμεύσεως εκατέρωθεν της Κεντρικής Πύλης καθώς και στους χώρους στάθμευσης της οδού Παπανδρέου κατόπιν υποδείξεως της ασφάλειας της Κ.Α.Α.. Οι χώροι της οδού Παπανδρέου έχουν παραχωρηθεί για στάθμευση σε συγκεκριμένους εμπόρους, οι οποίοι καλούνται να τους ξεκλειδώσουν άμεσα για το σκοπό αυτό.
3. Αύξηση των μέτρων φύλαξης στην είσοδο της Αγοράς από την Κεντρική Πύλη. Καταγραφή των εισερχόμενων οχημάτων και απομάκρυνση ασχέτων με το χώρο στοιχείων.
4. Τα φορτηγά έμφορτα οχήματα, οχήματα αγοραστών και λοιπά πλην αυτών των μισθωτών εμπόρων της Κ.Α.Α. θα εισέρχονται στο χώρο της Αγοράς και μετά το πέρας του ανεφοδιασμού τους θα αποχωρούν από τους χώρους της Κ.Α.Α.
5. Οι επιχειρήσεις με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, με σεβασμό στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και υπακοή στα μέτρα της πολιτείας, οφείλουν να τηρούν πιστά και αυστηρά τα μέτρα υγιεινής που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Υγείας στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
6. Οι επιχειρήσεις επίσης θα πρέπει όσο το δυνατόν, να μειώσουν την απόρριψη απορριμμάτων στους κοινόχρηστους χώρους έτσι ώστε να συνδράμουν στην καλύτερη εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού.

Συνάδερφοι
Σας παρακαλούμε να ενημερώσετε το προσωπικό σας και τους συνεργάτες σας
1) για το κλείσιμο της Πύλης του Κηφισού
2) για την στάθμευση των ΙΧΕ εκτός της Αγοράς
ώστε να μειωθεί η αναστάτωση που προφανώς θα δημιουργηθεί από τα ανωτέρω μέτρα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
σας ενημερώνουμε για τα εξής:
• Οι φήμες για κρούσμα Κορωνοϊού εντός της Λαχαναγοράς ΔΕΝ είναι αληθείς καθώς καμία επίσημη πηγή μέχρι αυτή στιγμή δεν έχει επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο.
• Οι φήμες για κλείσιμο της Αγοράς μας ΔΕΝ είναι αληθείς. Άλλωστε δεν θα επιβάλλονταν κάτι τέτοιο ως μέτρο αντιμετώπισης της εξάπλωσης του κορωνοϊού ακόμα κι αν υπήρχε επιβεβαιωμένο κρούσμα.
Σε κάθε περίπτωση είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς και τον ΟΚΑΑ και θα σας ενημερώσουμε για κάθε τι το νεότερο.
Ενέργειες πρόληψης από τον ΟΚΑΑ
Στα πλαίσια πρόληψης ο ΟΚΑΑ το Σάββατο 14 Μαρτίου 2020 και από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιήσει ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ειδική απολύμανση – μικροβιοκτονία, σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους της ΚΑΑ (ράμπες φορτοεκφόρτωσης, διάδρομοι, κοινόχρηστες τουαλέτες κ.λ.π.) καθώς και στα Γραφεία Διοίκησης και στις Πύλες του Οργανισμού.
• Παρακαλείσθε όπως τις παραπάνω ώρες καθώς και 2 ώρες μετά το τέλος της απολυμάνσεως να διακόψετε κάθε δραστηριότητα μεταφοράς προϊόντων και να απομακρύνετε το προσωπικό σας από την Αγορά.
• Οι ράμπες καθώς και όλοι οι κοινόχρηστοι και περιβάλλοντες χώροι θα πρέπει να είναι ελεύθεροι από αυτοκίνητα ΙΧΕ και ΦΙΧ, υλικά συσκευασίας, παλέτες κενά παλετοκιβώτια και κυρίως από εμπορεύματα (συσκευασμένα ή μη).
Συνάδελφοι σας παρακαλούμε για τη συμβολή σας στα ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ που πραγματοποιούνται από τον Οργανισμό.

Ενέργειες πρόληψης από κάθε συνάδελφο:

Σε μια προσπάθεια να προστατευτούμε από τον κορωνοϊό, είναι απαραίτητο να ακολουθήσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΣ – και οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες – τα παρακάτω μέτρα πρόληψης και προστασίας:

• Φοράμε γάντια μιας χρήσης
• Αποφεύγουμε χειραψίες ή άλλη σωματική επαφή (όπως αγκαλιάσματα κλπ)
• Πλένουμε συχνά τα χέρια μας με σαπούνι ή απολυμαντικό υγρό
• Καθαρίζουμε συχνά τις επιφάνειες εργασίας.
• Βήχουμε ή φτερνιζόμαστε στο μανίκι μας ή σε χαρτομάντηλο το οποίο απορρίπτουμε σε κάδο με καπάκι
• Αποφεύγουμε επισκέψεις / συναντήσεις με τρίτους (Προμηθευτές κλπ.)
• Αν αισθανθούμε αδιαθεσία, επικοινωνούμε άμεσα με ιατρό και παραμένουμε μακριά από την εργασία μας για όσο διάστημα μας συμβουλέψει.
Μεγάλη προσοχή κυρίως από τους συναδέλφους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες:
• μεγαλύτεροι από 60 έτη ηλικίας
• Βεβαρημένο ιστορικό υγείας πχ σακχαρώδη διαβήτη, ευαισθησία στο αναπνευστικό ή ευαισθησία σε ζωτικά όργανα (πχ νεφρά, ήπαρ, καρδιά).

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο μέτρων για την αποφυγή μετάδοσης ιών και μικροβίων είναι απαραίτητη η τήρηση των κανόνων υγιεινής. Θα πρέπει όλοι να φοράτε γάντια και να πλένετε σχολαστικά τα χέρια πριν και μετά από κάθε εργασία.

Ήδη σας έχει σταλεί ηλεκτρονικά από τον Σύνδεσμο η εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας που αναφέρει αναλυτικά τους κανόνες υγιεινής για την προστασία από ιούς και μικρόβια. Θα σας διανεμηθεί σε φυλλάδιο και η πρώτη σελίδα που αναφέρει περιληπτικά τους κανόνες, ώστε να την τοποθετήσετε σε εμφανή θέση.

Είμαστε σίγουροι ότι όλοι θα ενεργήσετε με σοβαρότητα και σύνεση και θα συμβάλλετε στην πρόληψη, έτσι ώστε να λειτουργήσουν τα καταστήματά μας χωρίς προβλήματα.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ

Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου τα καταστήματά μας τις ημέρες της Αποκριάς θα λειτουργήσουν ως εξής:

Κυριακή Αποκριάς 1 Μαρτίου 2020: Ανοιχτά
Καθαρή Δευτέρα 2 Μαρτίου 2020: Κλειστά

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 2020

Συνάδελφοι,
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι, κατόπιν ενεργειών του Συνδέσμου μας, επεκτείνει το ωράριο λειτουργίας του ιατρείου της Αγοράς και τις πρωινές ώρες με δεύτερο γιατρό.
Με την ενέργεια αυτή και με την με την χορηγία του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., το ωράριο λειτουργίας του ιατρείου από τις 2 Ιανουαρίου 2020 διαμορφώνεται ως εξής:

Κυριακή: από τις 7.30΄ το πρωί έως τις 9.00΄ το βράδυ.
Δευτέρα: από τις 7.30΄ το πρωί έως τις 9.00΄ το βράδυ.
Τρίτη: από τις 7.30΄ το πρωί έως τις 9.00΄ το βράδυ.
Τετάρτη: από τις 7.30΄ το πρωί έως τις 9.00΄ το βράδυ.
Πέμπτη: από τις 7.30΄ το πρωί έως τις 9.00΄ το βράδυ.
Παρασκευή: από τις 7.30΄ το πρωί έως τις 2.30΄ το μεσημέρι.

Το τηλέφωνο του ιατρείου είναι: 210-4821111 (εσ. 0111).