Monthly Archives: August 2015

ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΟΚΑΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΜΠΑΣ Υ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΜΕ ΑΡΙΘ. 19/7-8-2015
Στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη σήμερα 7η Αυγούστου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 συνεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.» («Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.»), μετά την υπ’ αριθ. 188/5-8-2015 πρόσκληση του Προέδρου της.
Πρόεδρος ο κ. Δημήτριος Κουτσοθεόδωρος και μέλη οι κ.κ. Μιχάλης Μυτιλινάκης, Στυλιανός Βασιλειάδης, Δημήτριος Βάτσος, Γεώργιος Βαγιάκης, Σπυρίδων Μαρμαρινός, Ιωάννης Διονυσιώτης και Νικόλαος Μπουμπουρής, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Α-70282/29-6-2015 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 482/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./1-7-2015), περί ορισμού της σύνθεσης του Δ.Σ. του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.
Εισηγητής, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Σταμπουλίδης και γραμματέας η υπάλληλος του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., Μαρί Ασλανιάν.
***
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :
ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη αποφάσεως επί αιτήματος του Συνδέσμου Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών (Σ.Ε.Κ.Λ.Α.), σχετικά με τον καθορισμό του μισθώματος των επιχειρήσεων που μετεγκαταστάθηκαν στη ράμπα Υ της Κ.Α.Α., καθώς και την παραμονή στη ράμπα Υ (Υπόστεγα) των container που χρησιμοποιούνται ως ψυκτικοί θάλαμοι, έως το τέλος της θερινής περιόδου.
***
Α Π Ο Φ Α Σ Η 167/7-8-2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και μετά από την επακολουθήσασα διαλογική συζήτηση,
AΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) Επανακαθορίζει το μηνιαίο μίσθωμα των καταστημάτων της ράμπας Υ της Κ.Α.Α., για το χρονικό διάστημα από 1-6-2015 έως 31-7-2015, ως ακολούθως :
 Από 1-6-2015 μέχρι 31-7-2015, ορίζεται ως μηνιαίο μίσθωμα το ποσόν των € 96,00, ήτοι (12 Χ 8 €/τ.μ.) πλέον των κοινοχρήστων δαπανών, μόνο για τις επιχειρήσεις εκείνες, οι οποίες είναι συνεπείς ως προς τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τον Ο.Κ.Α.Α. και δεν έχουν εκκρεμείς οφειλές.
 Από 1-8-2015 τα μισθώματα και οι κοινόχρηστες δαπάνες θα καταβάλλονται κανονικά. Στην περίπτωση που οι μισθώτριες επιχειρήσεις έχουν καταβάλει μισθώματα για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, αυτά θα συμψηφισθούν με τα μισθώματα προσεχών μηνών.
2) Να παραμείνουν και να λειτουργούν έως το τέλος της θερινής περιόδου (30 Σεπτεμβρίου 2015), στον περιβάλλοντα χώρο της ράμπας Υ τα container που χρησιμοποιούνται ως ψυκτικοί θάλαμοι από τις επιχειρήσεις της ράμπας, ώστε να δοθεί ο χρόνος και η δυνατότητα στις επιχειρήσεις αυτές να κατασκευάσουν δικούς τους ψυκτικούς θαλάμους.
3) Επικυρώνει την παρούσα απόφαση αυθημερόν.
*****
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΡΙ ΑΣΛΑΝΙΑΝ
Ό,τι ακριβές αντίγραφο
Άγιος Ιωάννης Ρέντη 7-8-2015
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΥΤΙΛΙΝΑΚΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΤΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΟΣ

Απάντηση του Δκτη της Τράπεζας της Ελλάδος στο έγγραφο του Συνδέσμου

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Στουρνάρας Ιωάννης απάντησε μ ε έγγραφο του στην επιστολή του Συνδέσμου Εμπόρων,σχετικά με τα προβλήματα στις εγκρίσεις πληρωμών τιμολογίων από τις τράπεζες για τις εισαγωγές προϊόντων από το εξωτερικό.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΚΡΕΜΜΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΘΟΥΝ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΘΟΥΝ.
Το κείμενο της απαντητικής επιστολής έχει ως ακολούθως:

Document-page-001

 

 

Document-page-002

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο Σύνδεσμος Εμπόρων ανέλαβε την πρωτοβουλία να αποστείλει επιστολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος, προς τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εμπορίου, προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, την Τράπεζα Πειραιώς και την Τράπεζα Εurobank με το ακόλουθο περιεχόμενο:

“Όπως γνωρίζετε, οι επιχειρήσεις μας που δραστηριοποιούνται στην Κεντρική Αγορά Αθηνών, στον Αγ. Ι. Ρέντη, διακινούν οπωροκηπευτικά και φρούτα, προϊόντα ιδιαιτέρως ευπαθή και ευρείας κατανάλωσης, απαραίτητα για τη διατροφή του καταναλωτή, με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι ο χρόνος ζωής των προϊόντων αυτών είναι πολύ μικρός.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχει παρατηρηθεί σημαντική καθυστέρηση στις εγκρίσεις πληρωμών για εισαγωγές νωπών αγροτικών προϊόντων που είτε δεν παράγονται στην Ελλάδα, είτε η ελληνική παραγωγή δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες και τη ζήτηση των καταναλωτών.

Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί, ότι χορηγούνται εγκρίσεις πληρωμών για τις εισαγωγές των ανωτέρων προϊόντων επιλεκτικά, με αποτέλεσμα αρκετές επιχειρήσεις να μένουν εκτεθειμένες στην πληρωμή έναντι των προμηθευτών τους στο εξωτερικό.

Με βάση τα παραπάνω, σας παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την ταχεία και έγκαιρη διεκπεραίωση των αιτημάτων πληρωμής για τις εισαγωγές από το εξωτερικό και την εξόφληση των σχετικών τιμολογίων των προμηθευτών του εξωτερικού με  ΔΙΚΑΙΟ ΤΡΟΠΟ , ώστε να εξυπηρετείται το σύνολο των επιχειρήσεων της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών που συναλλάσσονται με προμηθευτές του εξωτερικού. “

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ

Πενήντα επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες ενισχύονται μέσα από το νέο ΕΣΠΑ.

Τα ποσοστά επιδότησης για όσους ασχολούνται σε αυτούς τους κλάδους ή θέλουν να ανοίξουν επιχείρηση κυμαίνονται από 40% έως και 100% επί των επενδυτικών τους σχεδίων.

Την κοινοτική χρηματοδότηση μπορούν να τη διεκδικήσουν μέσα από δύο προγράμματα, την «Επιχειρηματική Ευκαιρία» και το «Επιχειρούμε Δυναμικά»..

Αυτά εντάσσονται στην κατηγορία προγραμμάτων του ΕΣΠΑ «Επανεκκίνηση ΕΠΑνΕΚ» και σύμφωνα με πληροφορίες το «Επιχειρηματική Ευκαιρία» θα είναι το πρώτο πρόγραμμα που θα προκηρυχθεί μέσα στον Ιανουάριο.

Το «Επιχειρηματική Ευκαιρία» απευθύνεται σε άνεργους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ, για ενίσχυση των επιχειρηματικών σχεδίων τους με κάλυψη λειτουργικών εξόδων (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, πρώτες ύλες, ασφαλιστικές εισφορές κ.λπ.) καθώς και θέσεων απασχόλησης. Τα έργα που μπορούν να υπαχθούν κυμαίνονται από 28.000 έως 40.000 ευρώ, με 100% ενίσχυση του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης, ενώ υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και 40% της δημόσιας δαπάνης.

Το δεύτερο πρόγραμμα «Επιχειρούμε Δυναμικά» απευθύνεται σε υπάρχουσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στόχος των ενισχύσεων είναι η αναβάθμιση της επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των μικρομεσαίων, δίνοντας έμφαση στην εξωστρέφεια και τη διείσδυσή τους σε νέες αγορές.

Σημειώνεται ότι η δράση αφορά επενδύσεις από 20.000 μέχρι και 300.000 ευρώ, ενώ η επιχορήγηση έχει ορισθεί μέχρι και στο 40% του συνολικού ποσού της επένδυσης. Επιπρόσθετα, υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και 40% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης.

Ενδεικτικά οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται είναι ο μηχανολογικός εξοπλισμός, η κτιριακή αναβάθμιση, η πιστοποίηση, η προβολή σε ξένες αγορές κ.λπ.

Από το πρόγραμμα για τις υπάρχουσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εξαιρείται ο τομέας του τουρισμού.

Αναλυτικά ανά τομέα οι επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες στους κλάδους είναι:

Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

Τομέας Κρέατος

Τομέας ψαριών και θαλασσινών γενικότερα

Τομέας Φρούτων και λαχανικών

Τομέας λαδιού

Τομέας Γαλακτοκομικά προϊόντα

Προϊόντα Αλευρόμυλων

Αμυλούχα Προϊόντα

Είδη Αρτοποιίας

Ζυμαρικά

Παραγωγή ειδών ζαχαροπλαστικής

Παρασκευή Ζάχαρης

Αρτύματα – Καρυκεύματα

Έτοιμα γεύματα

Παραγωγή ζωοτροφών

Αλκοολούχα Προϊόντα

Μεταλλικό Νερό

Χυμοί

Αναψυκτικά

Παραγωγή Προϊόντων Καπνού

Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

Εκτυπωτικές δραστηριότητες

Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

Εκδόσεις

Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις

Κατασκευή κοσμημάτων

Κατασκευή μουσικών οργάνων

Κατασκευή παιχνιδιών

Είδη ένδυσης

Υλικά / Κατασκευές

Κατασκευή πλαστικών προϊόντων

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων

Οικοδομικά υλικά

Μονωτικά υλικά

Εφοδιαστική Αλυσίδα

Υπηρεσίες Τομέα Μεταφορών

Υπηρεσίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) για προϊόντα τρίτων (3PL)

Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες

Ενέργεια

ΑΠΕ

Αξιοποίηση οργανικών υπολειμμάτων για την κάλυψη θερμικών αναγκών

Αύξηση της διείσδυσης εφαρμογών γεωθερμίας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την παραγωγή θερμότητας

Περιβάλλον

Διαχείριση αποβλήτων

Ανακύκλωση

Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού

Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας

Έκδοση και κατασκευή λογισμικού

Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες

Υγεία

Κέντρα Αποκατάστασης

Υπηρεσίες Τηλε – Ιατρικής

Θεραπευτικά κέντρα

Τουρισμός

(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

Ξενοδοχειακές μονάδες κλασικού τύπου

Ενοικιαζόμενα Δωμάτια

Τουριστικές Οργανωμένες κατασκηνώσεις (camping)

Θεματικά πάρκα

Προτεραιότητα

Οι κλάδοι που έχουν προτεραιότητα σε αυτά τα προγράμματα είναι:

Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία Τροφίμων

Εφοδιαστική Αλυσίδα

Ενέργεια

Περιβάλλον

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Τουρισμός

Υγεία

Υλικά – Κατασκευές

Πολιτιστική – Δημιουργική Βιομηχανία