Daily Archives: October 25, 2018

ΙΟΒΕ: Ανάπτυξη 2% το 2018-10-24.

Ανάπτυξη της τάξη του 2% προβλέπει για το τρέχον έτος το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) όπως προκύπτει από την τριμηνιαία έκθεση του. Για το χρόνου εκτιμάται πως το ΑΕΠ θα ενισχυθεί κατά 2,4%
Για το 2018 στην έκθεση αναφέρεται ότι η μεγέθυνση του ΑΕΠ θα προέλθει από την τόνωση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας κυρίως από άνοδο των εξαγωγών (+8%).
Προστίθεται ότι ηπιότερη της αρχικά αναμενόμενης στη διαμόρφωση του ΑΕΠ είναι η συμβολή της αύξησης των επενδύσεων (+4%), κυρίως σε εξωστρεφείς τομείς (μεταποιητικούς, τουρισμό, μεταφορές) και σε κατασκευαστικά έργα (αποκρατικοποιήσεις – ιδιωτικοποιήσεις, νέες οικοδομές), ενώ αναφέρεται στην υποτονική συμβολή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για δεύτερο συνεχόμενο έτος, αλλά και στην περιστολή δημόσιας κατανάλωσης κατά 1%.
Για το 2019 προβλέπεται ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας (+12% – 14%) και της ιδιωτικής κατανάλωσης (+1,4%).
Επίσης η ισχυρότερη εγχώρια ζήτηση θα οδηγήσει αύξηση τις εισαγωγές (+6% με 6,5%), ενώ υπό τα μέτρα πολιτικής στο διεθνές εμπόριο και την ολοκλήρωση επέκτασης του QE θα περιοριστεί η άνοδος των εξαγωγών (+5 με 5,5%).
Ειδική αναφορά γίνεται στο τραπεζικό σύστημα και σημειώνεται ότι βρέθηκε αντιμέτωπο με ισχυρές χρηματιστηριακές πιέσεις στα μέσα του 2018, παρά τα θετικά αποτελέσματα του stress test τον Μάιο. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, πρόκληση για τις τράπεζες αποτελούν ο όγκος των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και οι φιλόδοξοι στόχοι μείωσής τους έως το 2021, τα αδύναμα ποιοτικά στοιχεία του ενεργητικού και ιδίων κεφαλαίων, η ισχνή κερδοφορία και πιστοδοτική τους ικανότητα.
Επίσης γίνεται αναφορά σε θετικές εξελίξεις σε θεμελιώδη μεγέθη του συστήματος στα μέσα του 2018, όπως επιτάχυνση επιστροφής ιδιωτικών καταθέσεων, μείωση των ΜΕΑ σύμφωνα με τους στόχους, περιορισμός του ELA και περαιτέρω χαλάρωση των κεφαλαιακών περιορισμών.

Ευνοϊκή απόφαση του ΣτΕ για πτωχευμένες εταιρείες .

Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επιφέρει διευκολύνσεις σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν περιέλθει σε καθεστώς πτώχευσης.
Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του «euro2day.gr» από εδώ και στο εξής, οι σύνδικοι πτώχευσης μπορούν να δικάζουν ανέξοδα στα Διοικητικά Δικαστήρια τις φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις των πτωχευμένων εταιρειών, ενώ παράλληλα μπορεί να ζητήσουν και τη χορήγηση του ευεργετήματος πενίας, προκειμένου να μην καταβληθούν τα προβλεπόμενα παράβολα, κ.λπ.
Για να δικαστεί μια έφεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας επί φορολογικής ή τελωνειακής υπόθεσης που έχει ασκήσει σύνδικος πτώχευσης (μετά από πτώχευση εταιρείας ή επιχείρησης) δεν οφείλει πλέον να καταβάλει το 20% του οφειλόμενου φόρου ή δασμού ή τέλους, όπως προβλέπει η νομοθεσία, προκειμένου να μπορεί να εισαχθεί η υπόθεση προς συζήτηση στο ακροατήριο.
Πιο αναλυτικά σύμφωνα με το δημοσίευμα οι σύμβουλοι Επικρατείας του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας στην υπ΄ αριθμ. 2096/2018 απόφασή τους αναφέρουν ότι η διάταξη του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, η οποία προβλέπει ότι επί φορολογικών και τελωνειακών γενικά διαφορών ο προσφεύγων στα Διοικητικά Δικαστήρια οφείλει, «με ποινή απαραδέκτους της εφέσεως, να καταβάλει μέχρι την ημερομηνία της αρχικής δικασίμου, ποσό 20% του οφειλομένου κυρίου φόρου, δασμού ή τέλους, γενικά δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που την έφεση ασκεί σύνδικος πτώχευσης, αναφορικά με φορολογική ενοχή του πτωχού».
Οι σύμβουλοι Επικρατείας αναφέρουν, στην εν λόγω απόφαση, ότι το άρθρο 277 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας προβλέπει την υποχρέωση καταβολής αναλογικού παραβόλου, ως προϋπόθεση του παραδεκτού της προσφυγής και της έφεσης (δηλαδή για να μπορεί να γίνει δεκτή η προσφυγή) στις χρηματικού αντικειμένου φορολογικές εν γένει διαφορές.
Η πρόβλεψη αυτή του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, συνεχίζει το ΣτΕ, καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το ένδικό μέσο (προσφυγή, έφεση κ.λπ.) ασκείται από σύνδικο πτώχευσης και αφορά την επιβολή φόρων πάσης φύσεως και κυρώσεις για παραβάσεις φορολογικής νομοθεσίας που δημιουργήθηκαν πριν τν κήρυξη σε πτώχευση της εταιρείας, κ.λπ.
Δηλαδή, για τις εταιρείες που έχουν περιέλθει σε κατάσταση πτώχευσης ισχύει η υποχρέωση καταβολής αναλογικού παραβόλου προκειμένου να καταθέσουν στα Διοικητικά Δικαστήρια προσφυγές, εφέσεις, κ.λπ.
Όμως, υπογραμμίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, προκειμένου να μην καταβληθεί αναλογικό παράβολο, μπορεί ο σύνδικος να ζητήσει από το δικαστήριο τη χορήγησης του ευεργετήματος της πενίας, όπως προβλέπει το άρθρο 276 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
Διευκρινίζεται ότι το ευεργέτημα πενίας παρέχεται σε όποιον αποδεδειγμένα δεν μπορεί να καταβάλει τα έξοδα της δίκης και τα προβλεπόμενα παράβολα.
Ακόμη, το ευεργέτημα της πενίας μπορεί να δοθεί και σε νομικά πρόσωπα, σε ομάδες προσώπων που είναι διάδικοι, σε ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, καθώς και σε συνεταιρισμούς, εφόσον η καταβολή των δικαστικών κ.λπ. εξόδων δεν μπορεί να γίνει ούτε από το ταμείο τους ούτε από τα μέλη, χωρίς να περιοριστούν τα απαραίτητα μέσα για τη διατροφή των ιδίων και της οικογένειάς τους.