Νέα κωδικοποίηση των κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.

Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ.91354/2017 υπουργική απόφαση, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 30-8-2017 (τεύχος Β, αριθμ. φύλλου 2983), νέα κωδικοποίηση των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων Και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

Σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 2 της νέας υπουργικής απόφασης για προϊόν «τομάτες» πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά και η ποικιλία τόσο στη σήμανση όσο και σε όλα τα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία. Η υποχρέωση αναγραφής της ποικιλίας, εξακολουθεί να ισχύει για το προϊόν «πατάτες».

Επίσης με το άρθρο 28 παρ. 12 της υπουργικής απόφασης, διευκρινίζεται ότι την ευθύνη για τις ενδείξεις (σήμανση) επί των εμπορικών συσκευασιών, φέρει ο τελικός συσκευαστής νωπών οπωρολαχανικών, καθώς και οποιοσδήποτε μετέχει στην αλυσίδα διανομής μέχρι τον τελικό καταναλωτή.

Την ευθύνη για τις ενδείξεις επί των φορολογικών παραστατικών διακίνησης και εμπορίας οπωρολαχανικών φέρει ο εκδότης αυτών.
Η ανωτέρω υπουργική απόφαση αρχίζει να ισχύει από τις 19 Σεπτεμβρίου 2017.

Το πλήρες κείμενο της νέας υπουργικής απόφασης μπορείτε να το βρείτε στο site του Συνδέσμου (www.sekla.gr).