ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ

Συνάδελφοι,

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά μας απέστειλε το υπ’ αριθμ πρωτ. Χ3037/6-11-2017 έγγραφο της, με το οποίο παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της βάσης δεδομένων του Μητρώου Εμπόρων Οπωροκηπευτικών (Μ.Ε.Ν.Ο.) και την διενέργεια ελέγχων καταλληλότητας αναγγελθέντων φορτίων. Συγκεκριμένα στο έγγραφο της η ΔΑΟΚ Πειραιά Επισημαίνει τα εξής:

«…Με αφορμή την λειτουργία από 17/01/2017 της Νέας Πλατφόρμας Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (Μ.Ε.Ν.Ο.) και την διαπίστωση, από την καθημερινή πρακτική, συγχύσεων και ακολούθως λανθασμένων καταχωρίσεων στην εφαρμογή Αναγγελιών Νωπών οπωροκηπευτικών του ΥΠΑΑ&Τ και λοιπών μικροπροβλημάτων καθημερινής φύσης κατά την διαδικασία ελέγχου κρίνουμε σκόπιμο να σας διευκρινίσουμε τα ακόλουθα:

1. Από τις 12.01.2017 έχει εκδοθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Μ&ΠΕΤΦΠ του ΥΠΑΑ&Τ η διευκρινιστική εγκύκλιος με θέμα: «Οδηγίες χρήσης Νέας Πλατφόρμας Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (Μ.Ε.Ν.Ο.)». Η συγκεκριμένη εγκύκλιος είναι ηλεκτρονικά αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr) με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης ΑΔΑ: Ψ9ΦΠ4653ΠΓ-ΝΝΩ. Σε αυτήν το Παράρτημα Ι αναφέρεται στους κανόνες υποβολής της ψηφιακής αναγγελίας ενώ το Παράρτημα ΙΙ περιγράφει τους κανόνες και χρονικούς περιορισμούς υποβολής της ψηφιακής αναγγελίας. Και τα δύο Παραρτήματα είναι αναλυτικότατα και πλήρως διαφωτιστικά και θα πρέπει να αποτελούν οδηγούς για την καθημερινή πρακτική των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων σε θέματα υποβολής ψηφιακών αναγγελιών.

2. Τα κυριότερα προβλήματα και λάθη στην υποβολή αναγγελιών από την καθημερινή πρακτική εντοπίζονται κυρίως σε περιπτώσεις αποστολών – εξαγωγών και συγκεκριμένα σε λάθος καταχωρήσεις είτε συσκευαστηρίων ή και τόπων φόρτωσης είτε σε αναγγελίες που έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα ανωτέρω αποτελούν μη συμμορφώσεις με την εθνική νομοθεσία. Θα πρέπει λοιπόν να μεριμνούν ιδιαίτερα στο να επικοινωνήσουν εγκαίρως με την αρμόδια ΔΑΟΚ ώστε να καταχωρηθούν οι σχετικοί κωδικοί συσκευαστηρίων για να υποβληθεί η ψηφιακή αναγγελία με τα σωστά στοιχεία συσκευαστηρίου και τόπου φορτώσεως και πάντα εντός των χρονικών περιορισμών (το αργότερο μέχρι τις 11 π.μ. της ημερομηνίας φόρτωσης).

3. Ιδιαίτερα για τους εμπόρους εντός της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών του Ρέντη θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι εγγραφές κωδικών με κωδικό συσκευαστηρίου ΛΑΧΡΕ αφορούν αποκλειστικά και μόνο περιπτώσεις εμπορικών συναλλαγών που γίνονται με πελάτες από την Βουλγαρία και Ρουμανία οι οποίοι έρχονται, αγοράζουν οπωρολαχανικά και επιστρέφουν με τα φορτία στις χώρες τους χρησιμοποιώντας δικά τους μεταφορικά μέσα. Ακριβώς λόγω του στιγμιαίου της συγκεκριμένης συναλλαγής έχει δοθεί η δυνατότητα αυτή να αποτυπώνεται στη βάση δεδομένων του Μ.Ε.Ν.Ο. απολογιστικά σε χρονικό διάστημα έως και πέντε ημερολογιακές ημέρες από την πραγματοποίηση της συναλλαγής.

4. Τέλος σκόπιμο κρίνουμε να υπενθυμίσουμε για μία ακόμη φορά ότι οι έλεγχοι καταλληλότητας των αναγγελθέντων φορτίων επιβαρύνονται με αντίστοιχο τέλος διεξαγωγής το κόστος του οποίου ανέρχεται στο 1€ ανά τόνο ελεγχθείσας ποσότητας με ελάχιστο τα 10 € και μέγιστο τα 1000 €. Η καταβολή των τελών αυτών γίνεται με πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου από την εφαρμογή του ΥΠΟΙΚ e-ΠΑΡΑΒΟΛΟ με κωδικό πληρωμής 1770. Διευκρινίζεται ότι σε περιπτώσεις αποστολών σε κράτη μέλη ΕΕ ή εξαγωγών σε τρίτες χώρες καθώς και εισαγωγών από τρίτες χώρες τα τέλη αυτά προκαταβάλλονται πριν την διεξαγωγή του ελέγχου ενώ στην περίπτωση παραλαβών από κράτη μέλη της ΕΕ τα τέλη πρέπει να καταβάλλονται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος το πολύ δύο εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου. Μη καταβολή των τελών στην πρώτη περίπτωση συνεπάγεται την μη διεξαγωγή του ελέγχου ενώ στη δεύτερη περίπτωση αποτελεί μη συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία με την ακόλουθη επιβολή διοικητικών κυρώσεων του Ν. 4235/2014…».

Συνάδελφοι 

Παρακαλούμε για τα πιστή εφαρμογή των ανωτέρω, προς αποφυγή διοικητικών  προστίμων.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Ε.Κ.Λ.Α.

Ο Πλειοψηφών σύμβουλος

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΥΡΛΗΣ