Βαρύ πρόστιμο στην Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

Πρόστιμο θα πληρώσει η Ελλάδα επειδή δεν συμμορφώθηκε με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την υπόθεση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Όπως γράφει το «capital.gr» με νένα απόφασή του, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υποχρεώνει την Ελλάδα να καταβάλει κατ’ αποκοπήν ποσό 10 εκατ. ευρώ και χρηματική ποινή 7,294 εκατ. ευρώ ανά εξάμηνο καθυστέρησης όσον αφορά την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για τη συμμόρφωσή της προς την απόφαση του 2012, από την ημερομηνία δημοσίευσης της σημερινής απόφασης και ως την πλήρη εκτέλεση της απόφασης του 2012 περί ανάκτησης εγγυήσεων .
Το Δικαστήριο διαπιστώνει, ότι η Ελλάδα δεν είχε συμμορφωθεί με την υποχρέωσή της να λάβει όλα τα μέτρα που συνεπαγόταν η εκτέλεση της απόφασης του Δικαστηρίου του 2012 και, ότι η παράβαση αυτή εξακολουθούσε να υφίσταται έως την εξέταση των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης από το Δικαστήριο. Επίσης διαπιστώνει την επαναλαμβανόμενη παραβατική συμπεριφορά της Ελλάδας στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων. Για την εκτίμηση της ικανότητας πληρωμής της Ελλάδας, το Δικαστήριο έλαβε υπόψη, ως κυριότερο στοιχείο, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της Ελλάδας καθώς και το μέγεθος της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα (μείωση του ΑΕΠ άνω του 25% μεταξύ του 2010 και του 2016).