ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΚΑΔ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ

Συνάδελφοι, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Α. ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΚΑΔ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε πως οι ενέργειες του Συνδέσμου για το δίκαιο αίτημά μας, να ενταχθούν οι επιχειρήσεις του κλάδου μας στις πληττόμενες επιχειρήσεις, δικαιώθηκαν. Σε αυτό συνετέλεσε εκτός από τις δικές μας ενέργειες και η σοβαρότητα που έχει επιδείξει όλος ο κλάδος απέναντι στις πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε. Σας συγχαίρουμε όλους για τη στάση σας και σας παροτρύνουμε να συνεχίσετε όλοι τη λειτουργία των επιχειρήσεων σας σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις σε σχέση με την ασφάλειά και την δημόσια υγεία.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, οι επιχειρήσεις με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας 46.31 (χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών) εντάσσονται στις πληττόμενες επιχειρήσεις και ειδικότερα στο πλαίσιο ¨2¨. Συγκεκριμένα:

Οι επιχειρήσεις του κλάδου μας λαμβάνουν τα ακόλουθα οφέλη για τον μήνα Απρίλιο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των επιχειρήσεων στο πλαίσιο προστασίας είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας όλων των εργαζομένων τους.
• Για τις επιχειρήσεις παρέχεται η δυνατότητα αναστολής καταβολής μέχρι και την 31/08/2020 των οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς και των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες προς τις Δ.Ο.Υ., μέχρι την 30/4/2020. Για τις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών προς την φορολογική διοίκηση πληρωτέες το μήνα Απρίλιο, παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης 25%, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα συμψηφισμού, ποσοστού ύψους 25% της αξίας του ΦΠΑ (πληρωτέο το μήνα Απρίλιο) που θα εξοφληθεί ολοσχερώς και εμπρόθεσμα μέχρι και την 30/4/2020, με οφειλές των ίδιων προσώπων που είναι βεβαιωμένες ή πρόκειται να βεβαιωθούν από τη φορολογική διοίκηση και οι οποίες είναι πληρωτέες από τον Μάιο και μετά. Για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται από τον Απρίλιο, το ανωτέρω ισχύει εφόσον έχουν καταβληθεί οι υποχρεώσεις ΦΠΑ Μαρτίου.
• Αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ για 45 ημέρες και πλήρης κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών, επί του ονομαστικού μισθού, για τους εργαζομένους-μισθωτούς των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε προσωρινή αναστολή.
• Επιπλέον, στους εργαζόμενους-μισθωτούς, των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε προσωρινή αναστολή, προβλέπεται δυνατότητα αναστολής πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών Απριλίου προς την φορολογική διοίκηση για 4 μήνες, με δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.
• Αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ για 45 ημέρες, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων (κάθε νομικής μορφής εκτός Α.Ε.) που απασχολούν έως 5 άτομα (προϋπόθεση να μην έχουν υποβάλει τους τελευταίους έξι μήνες μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ). Σε περίπτωση εταιρίας, καταβάλλεται μοναδική αποζημίωση στον επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό του νομικού προσώπου.
• Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στο εν λόγω πλαίσιο, έχουν το δικαίωμα να παρατείνουν την καταβολή του δώρου Πάσχα μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020. Για τους εργαζομένους που έχουν τεθεί σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας, το ποσοστό του δώρου που αντιστοιχεί στις ημέρες που ο εργαζόμενος βρίσκεται σε προσωρινή αναστολή της σύμβασής του, θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Β. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΓΙΑ 75 ΜΕΡΕΣ. (Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης Μαρτίου 2020).
1) Αφορά Επιταγές, που λήγουν από τις 30 Μαρτίου 2020 και μέχρι την 31η Μαΐου 2020.
2) α) Αφορά (Άμεσα) Επιχειρήσεις με «Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)» που:
• είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης,
• είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί.
β) Επιχειρήσεις με «Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)» που:
• πρόκειται να συμπεριληφθούν στις ανωτέρω αποφάσεις (α) κατά τον μήνα Απρίλιο του έτους 2020 από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις.
3) Αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου.
4) Πρέπει οι επιταγές να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους: α) εκδότες ή β) αποδέκτες ή γ) κομιστές
5) Τα αξιόγραφα (επιταγές) πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά, στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των ιδρυμάτων πληρωμών του ν. 4537/2018 (Α΄ 84), των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011 (Α΄ 218), καθώς και των υποκαταστημάτων και των αντιπροσώπων ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.
Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιογράφων (επιταγών), πραγματοποιείται μέσω «ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής» των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω του συστήματος πληρωμών της εταιρίας ΔΙΑΣ ΑΕ ή και της εταιρίας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες των πιστωτικών ιδρυμάτων.
Η διαβίβαση των αξιογράφων (επιταγών) στα πιστωτικά ιδρύματα, πρέπει να γίνει προκειμένου να ισχύσει για αυτά η προβλεπόμενη αναστολή των προθεσμιών.
6) Η προθεσμία της «Ηλεκτρονικής διαβίβασης» είναι εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις.
7) Μπορεί ο υπόχρεος πληρωμής και ο δικαιούχος είσπραξης επιταγών, να συμφωνήσουν μεταξύ τους, την απευθείας πληρωμή του αξιογράφου (επιταγής) από τον υπόχρεο στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.