Προτεινόμενο Σχέδιο Σύμβασης σε περίπτωση πώλησης επί προμηθεία για λογαριασμό παραγωγού

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

          Στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη σήμερα την…… του μηνός …………………………….. Έτους 2012 οι κάτωθι υπογεγραμμένοι συμβαλλόμενοι αφ’ ενός μεν ο…………………………………………………………………. κάτοικος……………………………………………………………………………………………………….  και αφ’  ετέρου ο………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………… Έμπορος Κεντρικής Αγοράς Αθηνών (…………………….) συμφωνούμε, συνομολογούμε και συναποδεχόμεθα τα κατωτέρω:

Ο πρώτος από εμάς αποκαλούμενος κατωτέρω στο παρόν  «παραγγελέας-παραγωγός» αναθέτει στον δεύτερο από εμάς αποκαλούμενο στο παρόν «εντολοδόχο έμπορο», την πώληση των αποστελλομένων προς τον σκοπό τούτο οπωροκηπευτικών προϊόντων προερχομένων εκ της παραγωγής του υπό τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες:

1. Τα προς πώληση προοριζόμενα προϊόντα είναι παραδοτέα στο κατάστημα του εντολοδόχου εμπόρου στην Κεντρική Αγορά Αθηνών.

2. Όλα τα έξοδα συλλογής, συσκευασίας, μεταφοράς, φορτοεκφορτώσεως, η αξία των υλικών συσκευασίας ( πλαστικά μιας χρήσεως, χαρτοκιβώτια, παλέτες κ.λ.π.) των ως άνω προϊόντων μέχρι της παραδόσεως αυτών στο κατάστημα του εμπόρου, βαρύνουν τα προς πώληση αποστελλόμενα προϊόντα του εντολέα.

3. Ο εντολοδόχος έμπορος αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως προβαίνει στη χονδρική πώληση μέσω του καταστήματος του στη Κεντρική Αγορά Αθηνών των αποστελλομένων σε αυτόν ως άνω οπωροκηπευτικών προϊόντων, δικαιούμενος να λαμβάνει για την διαμεσολάβησή του αυτή ως και  για τις εν γένει υπηρεσίες αυτού και της επιχειρήσεώς του αμοιβή η οποία  προσδιορίζεται σε ποσοστό …………………………. επί της τιμής πωλήσεως αυτών.

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, παραγγελέας -παραγωγός δίδει την εξουσιοδότηση και εντολή στον δεύτερο των συμβαλλομένων, εντολοδόχο-έμπορο,  να πωλεί τα ως άνω προϊόντα στις τιμές που διαμορφώνονται στην αγορά, με βάση την προσφορά και την ζήτηση αυτών, την ποιοτική τους κατηγορία και ρητά συνομολογεί και αποδέχεται ότι η αναγραφόμενη από αυτόν τιμή στο δελτίο αποστολής δεν είναι  δεσμευτική και έχει τεθεί προς τυπική συμμόρφωση του παραγγελέα – παραγωγού στις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Επιπροσθέτως ο παραγγελέας –παραγωγός δηλώνει ότι εγκρίνει από τώρα τις πωλήσεις που θα γίνουν  για λογαριασμό του, την τιμή πώλησης των προϊόντων του που θα επιτευχθεί σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς και τα έξοδα που θα πραγματοποιηθούν ως επίσης και το ποσοστό  ………………………..

………….……… της προμήθειας του εντολοδόχου εμπόρου.

4.  Ο εντολοδόχος έμπορος υποχρεούται μετά την πώληση των προϊόντων κάθε αποστολής να συντάσσει και να αποστέλλει στον παραγγελέα – παραγωγό εκκαθάριση που να αναφέρει  τις παραληφθείσες και πωληθείσες ποσότητες, το εισπραχθέν τίμημα, τα εν γένει έξοδα με τα οποία επιβαρύνθηκαν τα πωληθέντα προϊόντα, την δικαιούμενη προμήθεια του ως και το υπόλοιπο που απομένει, το οποίο υποχρεούται να αποστείλει στο δικαιούχο παραγγελέα – παραγωγό.

5. Ο  παραγγελέας –παραγωγός θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καλή ποιότητα και την σήμανση των προϊόντων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και αγορανομικές διατάξεις, για την αυστηρή τήρηση των διαδικασιών παραγωγής (ορθή χρησιμοποίηση φυτοπροστατευτικών, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και τη νομοθεσία) και των συμφωνουμένων προδιαγραφών των προϊόντων. Ο εντολοδόχος έμπορος δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για οποιεσδήποτε τυχόν συνέπειες (αστικές, ποινικές κτλ.) προκύψουν οποτεδήποτε από τη μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων του παραγγελέα – Παραγωγού.

Αντίθετα υπεύθυνος και υπόλογος είναι ο παραγγελέας –Παραγωγός και για την θετική ζημιά που θα προξενηθεί στον εντολοδόχο  έμπορο, ως και τυχόν δικαστικά έξοδα, διαρροές πελατών ή μείωση του κύρους της εταιρείας του εντολοδόχου εμπόρου .

6. Σε περίπτωση που η εκτέλεση μιας παραγγελίας δεν έχει τις απαιτούμενες προδιαγραφές, τότε ο εντολοδόχος έμπορος (μετά προηγούμενη ειδοποίηση προς τον παραγγελέα – Παραγωγό για το πρόβλημα και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του τελευταίου) δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση αζημίως, άμεσα και χωρίς την υποχρέωση καταβολής της αξίας της ελαττωματικής παραγγελίας, δικαιούμενος αποζημιώσεως για τα έξοδα περισυλλογής των απομεινάντων προϊόντων και υλικών συσκευασίας και καταστροφής αυτών και για κάθε άλλη ζημία που ήθελε υποστεί συνεπεία της μη προσηκούσης εκτελέσεως της παραγγελίας και της πρόωρης λύσεως της συμβάσεως.

7.Τυχόν ελαττωματικά προϊόντα θα επιστρέφονται από τον εντολοδόχο  έμπορο στον παραγγελέα –  Παραγωγό και ο τελευταίος θα υποχρεούται να τα αντικαταστήσει άμεσα, διότι αλλιώς θα είναι υπεύθυνος για την απωλεσθείσα αμοιβή του εντολοδόχου έμπορου. Ο  εντολοδόχος έμπορος δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε περίπτωση επανάληψης τέτοιου περιστατικού.

8. Ο παραγγελέας – Παραγωγός φέρει τον κίνδυνο για κάθε απώλεια ή και ζημιά προερχόμενη ακόμα και από τυχηρό γεγονός ή  ανωτέρα βία των  προϊόντων μέχρι την παράδοσή τους στον εντολοδόχο έμπορο.

9. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης συμφωνείται έως την …/…./….. και η εφαρμογή της αρχίζει αμέσως με την υπογραφή του παρόντος.

Μετά τη λήξη της διάρκειας της, η σύμβαση θα ανανεώνεται για χρονικό διάστημα ενός έτους κάθε φορά, εκτός εάν καταγγελθεί από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη εγγράφως τουλάχιστον ένα (1) μήνα  πριν από την λήξη της αρχικής συμφωνηθείσας διάρκειάς της ή της εκάστοτε παρατάσεως της, χωρίς η εν λόγω μη ανανέωση να παρέχει δικαίωμα σε οποιαδήποτε αποζημίωση για τον μετά την ισχύ της συμβάσεως χρόνο.

10. Η Σύμβαση αυτή θα λήγει πρόωρα σε περιπτώσεις πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης, εκκαθάρισης και διάλυσης του εντολοδόχου έμπορου.

11. Αν ο παραγγελέας- Παραγωγός σταματήσει να παράγει κάποιο ή όλα τα συμφωνηθέντα προϊόντα ή δεν μπορεί να τηρήσει άλλους ουσιώδεις όρους της σύμβασης, οφείλει να το γνωρίσει εντός πέντε (5) ημερών στον  εντολοδόχο έμπορο.

12. Μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της παρούσας σύμβασης, ο παραγγελέας- Παραγωγός είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει χωρίς χρέωση στον εντολοδόχο  έμπορο  οποιοδήποτε υλικό επί του οποίου έχει τεθεί το σήμα και/ ή τα διακριτικά γνωρίσματα της επιχειρήσεως του εντολοδόχου έμπορου. Σε κάθε περίπτωση πάντως μετά τη λήξη της παρούσας ο παραγγελέας- Παραγωγός απαγορεύεται να χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. σε συσκευασίες προϊόντων κλπ.) το σήμα του εντολοδόχου έμπορου και την ίδια ή παρόμοια μακέτα ή διασχηματισμό για οποιοδήποτε προϊόν. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου ο παραγγελέας- Παραγωγός οφείλει στον εντολοδόχο έμπορο ποινική ρήτρα ποσού δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, και επιφυλάσσεται ο εντολοδόχος έμπορος ρητά για κάθε περαιτέρω αξίωση του έναντι του Παραγωγού για κάθε τυχόν ζημιά υποστεί από τον παραπάνω λόγο.

13. Απαγορεύεται απολύτως στα συμβαλλόμενα μέρη να διαδίδουν, αποκαλύπτουν ή γνωστοποιούν σε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή να χρησιμοποιούν παράνομα ή αντισυμβατικά για δικό τους όφελος ή όφελος οποιουδήποτε τρίτου και με οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο και μέσο τις εμπιστευτικές ή/και απλές πληροφορίες που έχουν σχέση με την οργάνωση, τις εργασίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του άλλου μέρους.

14. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ή αμφισβήτησης ως προς την ύπαρξη, την έκταση και το περιεχόμενο των εκατέρωθεν δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από την παρούσα, αρμόδια είναι τα δικαστήρια Πειραιώς.

15. Η εκ μέρους οποιουδήποτε συμβαλλομένου μέρους καθυστέρηση της ασκήσεως ή μη άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματός του που προκύπτει από τον νόμο ή την παρούσα, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτησή του από το σχετικό δικαίωμα. Τέτοια παραίτηση μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως.

16. Η κοινοποίηση οποιουδήποτε εγγράφου προς το άλλο μέρος θα γίνεται νόμιμα στις διευθύνσεις, οι οποίες αναφέρονται στην αρχή της παρούσας. Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται, σε περίπτωση αλλαγής διευθύνσεως, να κοινοποιούν εγγράφως αμέσως τούτο, στον αντισυμβαλλόμενο.

17. Η παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος από μέρους οποιουδήποτε των συμβαλλομένων, οι οποίες διατάξεις όλες συνομολογούνται ως ουσιώδεις, δημιουργεί στον άλλο συμβαλλόμενο το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας σύμβασης από τον εντολοδόχο έμπορο λόγω παράβασης του παραγγελέα- Παραγωγού κάποιου από τους όρους της παρούσας σύμβασης, ο εντολοδόχος έμπορος  δικαιούται να απαιτήσει από τον παραγγελέα-  Παραγωγό οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία.

18. Η σύμβαση αυτή ακυρώνει αυτομάτως οποιαδήποτε άλλη σχετική συμφωνία προϋπήρχε μεταξύ των μερών.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα και υπογράφεται όπως ακολουθεί, καθένα δε από τα συμβαλλόμενα μέρη έλαβε από ένα όμοιο, του τρίτου προοριζόμενου για κατάθεση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Ο παραγγελέας- Παραγωγός                                  Ο Εντολοδόχος έμπορος