Εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων

Ξεκίνησε η διαδικασία εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σύμφωνα με το ν.3955/2011. Η εγγραφή στο μητρώο γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, www.minagric.gr          Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων. Για διευκόλυνση της διαδικασίας έχει γίνει αντικατάσταση ορισμένων δικαιολογητικών με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986.

Η προθεσμία εγγραφής είναι μέχρι τις 30/07/2012 και η εγγραφή είναι υποχρεωτική για όλους.

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν τα πεδία της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, βεβαιώνουν υπεύθυνα τα αναφερόμενα σε αυτήν στοιχεία, υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη βεβαίωση εγγραφής στο Επιμελητήριο της έδρας τους (σε ψηφιακή μορφή – αρχείο pdf) και ακολουθούν τις οδηγίες που εμφανίζονται στη βάση δεδομένων.

Όσον αφορά την εγγυητική επιστολή, ποσού 30.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ, σας ενημερώνουμε ότι μετά από ενέργειες του Συνδέσμου, οι έμποροι της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών απαλλάσσονται από την κατάθεσή της ως δικαιολογητικό εγγραφής.

Προτείνουμε η διαδικασία εγγραφής να γίνει με τη συνεργασία και την επιμέλεια των λογιστικών γραφείων. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με το Σύνδεσμο.