Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα κριτήρια καθορισμού του ποσού της εγγυητικής επιστολής

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

                                                              ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ                     Αρ. Φύλλου 471

28 Φεβρουαρίου 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κριτήρια καθορισμού του ύψους της εγγυητικής επιστολής και κριτήρια καθορισμού της επάρκειας των εγκαταστάσεων των εμπόρων για την απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής εγγυητικής επιστολής, για την εγγραφή των εμπόρων αγροτικών προϊόντων στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του Ν. 3955/2011 (ΦΕΚ Α΄ 89) ……………………………………………………………………………………………… 8

ΑΠΟΦΑΣΗ

Aριθμ. 131/13937 (8)

Κριτήρια καθορισμού του ύψους της εγγυητικής επιστολής και κριτήρια καθορισμού της επάρκειας των εγκαταστάσεων των εμπόρων για την απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής εγγυητικής επιστολής, για την εγγραφή των εμπόρων αγροτικών προϊόντων στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του Ν. 3955/2011 (ΦΕΚ Α΄ 89).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 4 παρ. 2 περ. ζ του Ν. 3955/2011 «Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και

Εισροών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄89).

β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Κριτήρια καθορισμού

του ύψους της εγγυητικής επιστολής

1. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής που υποχρεούνται να υποβάλλουν οι έμποροι αγροτικών προϊόντων του άρθρου 1 του Ν. 3955/2011, για την εγγραφή τους στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών (στο εξής Μητρώο), σύμφωνα με την περ. ζ της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3955/2011, καθορίζεται ως εξής:

α) Σε ποσοστό 10% του μέσου όρου της αξίας των αγορών αγροτικών προϊόντων της παρ. Α του άρθρου 1 του Ν. 3955/2011 των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης εγγραφής ή επανυποβολής.

β) Αν δεν έχει συμπληρωθεί τριετία από την έναρξη άσκησης επαγγέλματος του εμπόρου κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο, σε ποσοστό 10% του μέσου όρου της αξίας των αγορών αγροτικών προϊόντων των τελευταίων δύο (2) οικονομικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης εγγραφής ή επανυποβολής.

γ) Αν δεν έχει συμπληρωθεί διετία από την έναρξη άσκησης επαγγέλματος του εμπόρου κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο, σε ποσοστό 10% της αξίας των αγορών αγροτικών προϊόντων του οικονομικού έτους που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης εγγραφής ή επανυποβολής.

δ) Στο ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, αν κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο, δεν συμπληρώνεται ένα (1) οικονομικό έτος από την έναρξη άσκησης επαγγέλματος του εμπόρου.

2. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής που προκύπτει από τα ποσοστά των περ. α, β και γ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και μεγαλύτερο των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.

Άρθρο 2

Κριτήρια καθορισμού επάρκειας εγκαταστάσεων

για την απαλλαγή από την υποχρέωση

υποβολής εγγυητικής επιστολής

1. Ο ενδιαφερόμενος έμπορος αγροτικών προϊόντων απαλλάσσεται από την υποχρέωση έκδοσης εγγυητικής

επιστολής του άρθρου 1 της παρούσας, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Οι έμποροι αγροτικών προϊόντων (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που συντάσσουν ισολογισμό, απαλλάσσονται, εάν το άθροισμα της αξίας των παγίων ιδιόκτητων εγκαταστάσεων και των μισθωμάτων του προηγούμενου οικονομικού έτους των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν για την άσκηση της σχετικής δραστηριότητας τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 3955/2011, υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) Ευρώ, όπως προκύπτει από τον ισολογισμό του προηγούμενου του έτους υποβολής ή επανυποβολής, οικονομικού έτους.

β) Οι έμποροι αγροτικών προϊόντων (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δεν συντάσσουν ισολογισμό, απαλλάσσονται, εάν το άθροισμα της αξίας των παγίων ιδιόκτητων εγκαταστάσεων και των μισθωμάτων του προηγούμενου οικονομικού έτους των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν για την άσκηση της σχετικής δραστηριότητας τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 3955/2011, υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες (100.000) Ευρώ, όπως προκύπτει από τη φορολογική δήλωση του προηγούμενου του έτους υποβολής ή επανυποβολής, οικονομικού έτους.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ