Κοινή Υπουργική Απόφαση για την εξαίρεση των εμπόρων της Κ.Α.Α. από την υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

                                                              ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ                    Αρ. Φύλλου 593

5 Μαρτίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 230/20798

Αντικατάσταση δικαιολογητικών του άρθρου 4 του ν. 3955/2011 (Α΄89) με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75). Yποβολή αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών και διαδικασία εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011, καθώς και περιεχόμενο του Μητρώου.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των παρ. 1 και 3 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 44),

β) Της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3955/2011 «Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 89).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

2. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25−9−2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ75)» (Β΄ 1276).

3. Την αριθ. 23564/25−11−2011 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη» (Β΄ 2741).

4. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης των πολιτών και αναβάθμισης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης προς τον πολίτη.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αντικατάσταση δικαιολογητικών

με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986

1. Αντικαθίσταται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 η υποβολή των προβλεπόμενων στις περ. γ, ε και στ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3955/2011 απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών (στο εξής Μητρώο), που είναι τα εξής:

α) βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,

β) Πιστοποιητικά από το κατά τόπον αρμόδιο Πρωτοδικείο:

αα) ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή δεν έχουν καταθέσει αίτηση για το άνοιγμα διαδικασίας συνδιαλλαγής των άρθρων 99 επ. του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας).

ββ) ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση,

γγ) ότι οι αιτούντες και επί νομικών προσώπων οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών δεν έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα για τα αδικήματα της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και δόλιας χρεοκοπίας.

δδ) ότι, εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα, δεν τελούν σε κοινή ή ειδική εκκαθάριση,

γ) βεβαίωση ποινικού μητρώου τύπου Β, από το οποίο να προκύπτει ότι οι αιτούντες και επί νομικών προσώπων οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους δεν έχουν καταδικαστεί για απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία και δόλια χρεοκοπία, καθώς και για αδικήματα του άρθρου 1 του ν.δ. 3424/1955, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 1409/1983.

2. Ο τύπος της υπεύθυνης δήλωσης της προηγούμενης παραγράφου καθορίζεται με την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276 Β) και το περιεχόμενό της περιγράφεται στην παράγραφο 1 της 2ης ενότητας του υποδείγματος Ι της αίτησης−υπεύθυνης δήλωσης, καθώς και στην παράγραφο 1 της 2ης ενότητας και στην παράγραφο Β1 της 3ης Ενότητας του Υποδείγματος ΙΙ της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, που περιέχονται στο επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Ι του άρθρου 5.

3. Η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (στο εξής ΥΠΑΑΤ) υποχρεούται να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004.

Άρθρο 2

Υποβολή αιτήσεων εγγραφής

και δικαιολογητικών στο Μητρώο

1. Για την εγγραφή στο Μητρώο, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία δραστηριοποιούνται στην Επικράτεια ως έμποροι αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών του άρθρου 1 του ν. 3955/2011, κατά την έναρξη εφαρμογής της παρούσας απόφασης ή προβούν σε έναρξη άσκησης του επαγγέλματος του εμπόρου μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας και έως τις 30/6/2012, εξαιρουμένων από την υποχρέωση εγγραφής των επαγγελματιών αγροτών του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3955/2011, υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής στο Μητρώο που υπέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (στο εξής αίτηση – υπεύθυνη δήλωση), μέχρι τις 30/7/2012. Εφόσον κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο προβεί στην έναρξη άσκησης επαγγέλματος του εμπόρου κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 3955/2011, μετά τις 30/6/2012, υποχρεούται να υποβάλει την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου αυτής μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών άμεσα και σε καμία περίπτωση πέραν του ενός (1) μηνός από την έναρξη άσκησης του επαγγέλματός του.

2. Το περιεχόμενο της αίτησης − υπεύθυνης δήλωσης, περιγράφεται στα υποδείγματα Ι και ΙΙ του επισυναπτόμενου στην παρούσα Παραρτήματος Ι του άρθρου 5 της παρούσας.

3. Στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της προηγούμενης παραγράφου, οι ενδιαφερόμενοι έμποροι συμπληρώνουν τα πεδία της αίτησης, βεβαιώνουν υπεύθυνα τα αναφερόμενα σε αυτήν στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας, υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη βεβαίωση εγγραφής στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και ακολουθούν τις οδηγίες που εμφανίζονται στη βάση δεδομένων (στο εξής ΒΔ), ώστε να συμπληρωθούν τα στοιχεία της εγγυητικής επιστολής της περ. ζ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3955/2011 ή να διαπιστωθεί η συνδρομή των προϋποθέσεων απαλλαγής από την υποβολή της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υπουργική απόφαση της περ. ζ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3955/2011 και στις παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου.

4. Για τον καθορισμό του ύψους της εγγυητικής επιστολής, που υποχρεούνται να προσκομίσουν οι έμποροι αγροτικών προϊόντων της παρ. Α του άρθρου 1 του ίδιου νόμου, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στην Υπουργική απόφαση του τελευταίου εδαφίου της περ. ζ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3955/2011, υποχρεούνται να δηλώνουν στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, το ύψος της αξίας των αγορών αγροτικών προϊόντων των τριών τελευταίων ή των δύο τελευταίων ή του τελευταίου οικονομικού έτους, που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης ή επανυποβολής, καθώς και την ημερομηνία έναρξης άσκησης του επαγγέλματός τους. Στη συνέχεια, αφού ακολουθήσουν τα βήματα που εμφανίζονται στη ΒΔ, πρέπει να καταθέσουν στη Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του ΥΠΑΑΤ, Αχαρνών 5, Αθήνα, 10176, το σώμα της εγγυητικής επιστολής αορίστου χρόνου που εξέδωσε η Τράπεζά τους για την εγγραφή τους στο Μητρώο του ν. 3955/2011 υπέρ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης και για ποσό που συμφωνεί με εκείνο που καθορίσθηκε στη ΒΔ. Η Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του ΥΠΑΑΤ καταχωρεί τα στοιχεία της εγγυητικής επιστολής στο σχετικό πίνακα της ΒΔ.

5. Για τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων απαλλαγής από την υποχρέωση υποβολής της εγγυητικής επιστολής, που καθορίζονται με την Υπουργική απόφαση της περ. ζ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3955/2011, ο ενδιαφερόμενος έμπορος υποχρεούται να δηλώσει στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, την αξία των πάγιων ιδιόκτητων εγκαταστάσεών του και το ύψος των μισθωμάτων του προηγούμενου οικονομικού έτους των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί για την άσκηση της σχετικής εμπορικής του δραστηριότητας, όπως προκύπτουν από τον ισολογισμό του προηγούμενου του έτους υποβολής ή επανυποβολής, οικονομικού έτους, εάν έχει υποχρέωση σύνταξης ισολογισμού και σε διαφορετική περίπτωση, όπως προκύπτει από τη φορολογική δήλωση του προηγούμενου του έτους υποβολής ή επανυποβολής, οικονομικού έτους.

Οι έμποροι αγροτικών προϊόντων που είναι εγγεγραμμένοι στον Οργανισμό Κεντρικής Αγοράς Αθηνών, Ανώνυμη Εταιρεία (Ο.Κ.Κ.Α. Α.Ε.) και στην Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης, Ανώνυμη Εταιρεία (Κ.Α.Θ. Α.Ε.), οργανισμοί που εποπτεύονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεν καταθέτουν ως δικαιολογητικό εγγραφής την εγγυητική επιστολή της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, βεβαιώνοντας τούτο στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του παρόντος άρθρου.

6. Η ανακριβής συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης επιφέρει πέραν των προβλεπόμενων στο ν. 1599/1986 κυρώσεων, την κύρωση της προσωρινής διαγραφής από το Μητρώο που διαρκεί, μέχρι με απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης, ανάλογα με το στοιχείο ή τα στοιχεία που υποβλήθηκαν ψευδώς, να διαγραφεί οριστικά ή να επανεγγραφεί ο έμπορος, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 3955/2011.

7. Τα υποβαλλόμενα με την αίτηση − υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δικαιολογητικά, επανυποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3955/2011 και του άρθρου αυτού. Νέα εγγυητική επιστολή υποβάλλεται το επόμενο έτος, εφόσον τα δηλωθέντα από τον έμπορο στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη για τον καθορισμό του ύψους της, διαφοροποιούνται. Για την επανυποβολή της σε περίπτωση αύξησης, το ποσό πρέπει να υπερβαίνει τα,χίλια (1.000) ευρώ από το ύψος της προηγούμενης. Η εγγυητική επιστολή αποδεσμεύεται εφόσον κατά το επόμενο έτος πληρούνται τα κριτήρια απαλλαγής από την υποχρέωση υποβολής της, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της περ. ζ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3955/2011.

Άρθρο 3

Εγγραφή στο Μητρώο

1. Με την οριστική υποβολή της αίτησης−υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 2 της παρούσας, οι έμποροι λαμβάνουν άμεσα αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης και ειδικό αριθμό εγγραφής στο Μητρώο (στο εξής ΕΑΕ) της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3955/2011 και μπορούν να εκτυπώσουν το Πιστοποιητικό εγγραφής τους στο Μητρώο της παρ.3 του άρθρου 3 του ν. 3955/2011, το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται στο επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 5 της παρούσας.

2. Η εγγραφή των εμπόρων στο Μητρώο και η απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης εγγυητικής αποστολής, πραγματοποιείται με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 4

Περιεχόμενο του Μητρώου

1. Το Μητρώο τηρείται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων, στην οποία καταχωρίζονται με μοναδικό αριθμό οι αιτήσεις εγγραφής – υπεύθυνες δηλώσεις των φυσικών και νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας.

2. Η μορφή και το περιεχόμενο του Μητρώου διαμορφώνεται σύμφωνα με το περιεχόμενο των πεδίων των ενοτήτων των αιτήσεων –υπευθύνων δηλώσεων του άρθρου 2 της παρούσας, που περιγράφονται στα υποδείγματα Ι και ΙΙ του επισυναπτόμενου στην παρούσα Παραρτήματος Ι του άρθρου 5 της παρούσας.

3. Το Μητρώο παρέχει στη δημοσιότητα στοιχεία μόνο για την ταυτότητα των εγγεγραμμένων στο Μητρώο εμπόρων, τον Τομέα Εμπορικής Δραστηριότητας, το Α.Φ.Μ. και τους ΚΑΔ τους.

Άρθρο 5

Παραρτήματα

Στην παρούσα απόφαση προσαρτώνται Παραρτήματα Ι και ΙΙ που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και έχουν ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΠΡΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ          ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:

Τηλ. Επικοινωνίας:                                                                                  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

E-mail επικοινωνίας:

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(Ν. 3955/2011, αριθμ. …………………………..ΚΥΑ,άρθρο 8 Ν. 1599/1986, άρθρο 3 Ν. 2690/1999)

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΕ ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΛΑΔΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΕΙΣΤΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ Η ΚΩΔΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΚΛΑΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Ή ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΝΩΠΩΝ

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

 
ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

 
ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

 
ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 
ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

 
ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

ΣΠΟΡΩΝ

 
ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή την αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. Ν. 1599/1986).

Με ατομική μου ευθύνη δηλώνω ότι είμαι έμπορος αγροτικών προϊόντων ή/και εφοδίων ή/και εισροών του άρθρου 1 του ν. 3955/2011 και ότι όλα τα αναφερόμενα στην παρούσα αίτησή μου είναι αληθή και ακριβή. Σε περίπτωση δήλωσης ψευδών ή ανακριβών στοιχείων γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986.

Με την παρούσα δίνω ρητή άδεια στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να δημοσιοποιεί δια του Μητρώου, τα στοιχεία ταυτότητάς μου, τον τομέα Εμπορικής Δραστηριότητας, τον ΑΦΜ και τους ΚΑΔ μου.

1Η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΕΔΡΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΦΜ                                                     ΔΟΥ

ΚΑΔ

(Το πεδίο ΚΑΔ επαναλαμβάνεται για να εισάγετε όλους τους ΚΑΔ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (ΓΕΜΗ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                                                            ΤΚ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ                                                              ΚΙΝΗΤΟ

EMAIL

FAX

2Η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. ΒΕΒΑΙΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ότι:

Είμαι φορολογικά ενήμερος

Είμαι ασφαλιστικά ενήμερος στον ΟΑΕΕ με Αρ.Μητρώου……………

Είμαι ασφαλιστικά ενήμερος στο ΙΚΑ με Αρ. Μητρώου………….

Είμαι ασφαλιστικά ενήμερος σε άλλο ασφαλιστικό φορέα………………με Αρ. Μητρώου……………

Δεν τελώ σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή δεν έχω καταθέσει αίτηση για το άνοιγμα διαδικασίας συνδιαλλαγής των άρθρων 99 επ. του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας).

Δεν τελώ σε αναγκαστική διαχείριση.

Δεν έχω παραπεμφθεί αμετάκλητα για τα αδικήματα της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και δόλιας χρεοκοπίας.

Δεν έχω καταδικαστεί για απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία και δόλια χρεοκοπία, καθώς και για τα αδικήματα του άρθρου 1 του ν.δ. 3424/1955, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 1409/1983.

2. Βεβαίωση εγγραφής στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της έδρας μου.

(Εισάγεται με μορφή pdf αρχείου)

3. Εγγυητική Επιστολή

Για την υποβολή της εγγυητικής επιστολής ή τη διαπίστωση της απαλλαγής από την υποχρέωση υποβολής της, ακολουθείστε τα βήματα που περιγράφονται στην 3η ενότητα «Διαδικασία υποβολής της αίτησης εγγραφής».

4. Στοιχεία για το δειγματοληπτικό έλεγχο (Για τη διευκόλυνση του ΥΠ.Α.Α.Τ. προκειμένου να προβεί στους απαραίτητους δειγματοληπτικούς ελέγχους σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004, για τα στοιχεία που δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν και τα κατωτέρω στοιχεία:)

. Πιστοποιητικά αρμοδιότητας έκδοσης Εισαγγελίας:

Εισαγγελική αρχή που υπάγεστε

Προηγούμενο Επώνυμο εάν έχει γίνει αλλαγή

Όνομα Μητέρας

Επώνυμο Πατρός

Όνομα συζύγου                                                                   Επώνυμο συζύγου

Χώρα γέννησης όταν είναι αλλοδαπή

Τόπος γέννησης εάν γεννηθήκατε στην Ελλάδα

Ημερομηνία Γέννησης

4β. Πιστοποιητικά αρμοδιότητας έκδοσης Πρωτοδικείου:

Πρωτοδικείο που υπάγεστε:

Τόπος κατοικίας:

3Η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (σύμφωνα με Ν.3399/2005, την αριθμ. ………….. ΚΥΑ και την αριθμ.  ……………………… ΥΑ)

Είστε:

(1) ΕΜΠΟΡΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.) Ή ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Κ.Α.Θ. Α.Ε.).

(2) ΕΜΠΟΡΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΝΑ (1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΟΥ

(3) ΕΜΠΟΡΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΣΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΠΑΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΙΤΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ.

(4) ΕΜΠΟΡΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ Ή ΔΕΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΠΑΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ή ΠΟΥ ΕΙΣΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΠΑΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙΤΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ.

Επιλέξτε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες ασκείτε εμπορική δραστηριότητα και ανάλογα με την επιλεχθείσα περίπτωση ή περιπτώσεις, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την υποβολή της δήλωσής σας και να λάβετε το πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΠΡΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ          ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:

Τηλ. Επικοινωνίας:                                                                                   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

E-mail επικοινωνίας:

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(Ν. 3955/2011, αριθμ. …………………………..ΚΥΑ,άρθρο 8 Ν. 1599/1986, άρθρο 3 Ν. 2690/1999)

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΕ ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΛΑΔΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΕΙΣΤΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ Η ΚΩΔΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ


ΚΛΑΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Ή ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΝΩΠΩΝ

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

 
ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

 
ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

 
ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 
ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

 
ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

ΣΠΟΡΩΝ

 
ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. Ν. 1599/1986).

Με ατομική μου ευθύνη δηλώνω ότι είμαι έμπορος αγροτικών προϊόντων ή/και εφοδίων ή/και εισροών του άρθρου 1 του ν. 3955/2011 και ότι όλα τα αναφερόμενα στην παρούσα αίτησή μου είναι αληθή και ακριβή. Σε περίπτωση δήλωσης ψευδών ή ανακριβών στοιχείων γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986.

Με την παρούσα δίνω ρητή άδεια στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να δημοσιοποιεί δια του Μητρώου, τα στοιχεία ταυτότητάς μου, τον τομέα Εμπορικής Δραστηριότητας, τον ΑΦΜ και τους ΚΑΔ μου.

1Η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΔΡΑ:                                    ΟΔΟΣ                                              ΑΡΙΘΜΟΣ                         Τ.Κ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (ΓΕΜΗ)

ΑΦΜ                                                       ΔΟΥ

ΚΑΔ

(Το πεδίο ΚΑΔ επαναλαμβάνεται για να εισάγετε όλους τους ΚΑΔ)

2Η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. ΒΕΒΑΙΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ότι το νομικό πρόσωπο ………………..:

Είναι φορολογικά ενήμερο

Είναι ασφαλιστικά ενήμερο στον ΟΑΕΕ με Αρ. Μητρώου……………………………

(Αφορά όλους τους υπόχρεους ασφάλισης επαγγελματίες του νομικού προσώπου, ανάλογα με τη νομική του μορφή)

Είναι ασφαλιστικά ενήμερο στο ΙΚΑ με αρ. Μητρώου…………………………..

(αφορά το σύνολο των οφειλόμενων στο Ι.Κ.Α. εισφορών, για το προσωπικό που είναι ασφαλισμένο σ’ αυτό (Ι.Κ.Α.) και συνδέεται με το νομικό πρόσωπο με σχέση εξαρτημένης εργασίας)

Είναι ασφαλιστικά ενήμερο σε άλλο ασφαλιστικό φορέα …………………….με Αρ. Μητρώου……..

Δεν τελεί σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή δεν έχει καταθέσει αίτηση για το άνοιγμα διαδικασίας συνδιαλλαγής των άρθρων 99 επ. του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας).

Δεν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση.

Δεν τελεί σε κοινή ή ειδική εκκαθάριση.

2. Βεβαίωση εγγραφής στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της έδρας του.

(Εισάγεται με μορφή pdf αρχείου)

3. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Για την υποβολή της εγγυητικής επιστολής ή τη διαπίστωση της απαλλαγής από την υποχρέωση υποβολής της, ακολουθείστε τα βήματα που περιγράφονται στην 4η ενότητα «Διαδικασία υποβολής της αίτησης εγγραφής».

4. Στοιχεία για το δειγματοληπτικό έλεγχο (Για τη διευκόλυνση του ΥΠ.Α.Α.Τ. προκειμένου να προβεί στους απαραίτητους δειγματοληπτικούς ελέγχους σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004, για τα στοιχεία που δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν και τα κατωτέρω στοιχεία:)

4α. Πιστοποιητικά αρμοδιότητας έκδοσης Πρωτοδικείου:

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΑΓΕΣΤΕ

Αρ. Καταστατικού                                     και ημερομηνία επικύρωσης καταστατικού

Αριθμός ΦΕΚ/ΤΑΠΕΤ                                                                          και έτος ΦΕΚ/ΤΑΠΕΤ

Έτος σύστασης

ΕΔΡΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                                                                                      ΤΚ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ                                                         ΚΙΝΗΤΟ

EMAIL

FAX

3Η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                                                                      ΤΚ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ                                                   ΚΙΝΗΤΟ

EMAIL                                                                 FAX

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ:

1. ΒΕΒΑΙΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ότι:

Δεν έχω παραπεμφθεί αμετάκλητα για τα αδικήματα της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και δόλιας χρεοκοπίας.

Δεν έχω καταδικαστεί για απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία και δόλια χρεοκοπία, καθώς και για τα αδικήματα του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3424/1955, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 1409/1983.

2. Στοιχεία για το δειγματοληπτικό έλεγχο (Για τη διευκόλυνση του ΥΠ.Α.Α.Τ. προκειμένου να προβεί στους απαραίτητους δειγματοληπτικούς ελέγχους, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004, για τα στοιχεία που δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν και τα κατωτέρω στοιχεία:)

. Πιστοποιητικά αρμοδιότητας έκδοσης Εισαγγελίας

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΥΠΑΓΕΣΤΕ

Προηγούμενο Επώνυμο εάν έχει γίνει αλλαγή

Όνομα Μητέρας

Επώνυμο Πατρός

Όνομα συζύγου                                                                 Επώνυμο συζύγου

Χώρα γέννησης όταν είναι αλλοδαπή

Τόπος γέννησης εάν γεννηθήκατε στην Ελλάδα

Ημερομηνία Γέννησης

4Η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (σύμφωνα με Ν.3399/2005, την αριθμ. ………….. ΚΥΑ και την αριθμ.  ……………………… ΥΑ)

Είστε:

(1) ΕΜΠΟΡΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.) Ή ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Κ.Α.Θ. Α.Ε.).

(2) ΕΜΠΟΡΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΝΑ (1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΟΥ

(3) ΕΜΠΟΡΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΣΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΠΑΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΙΤΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ.

(4) ΕΜΠΟΡΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ Ή ΔΕΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΠΑΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ή ΠΟΥ ΕΙΣΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΠΑΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙΤΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ.

(5) ΕΜΠΟΡΟΙ ΕΦΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΡΟΩΝ.

Επιλέξτε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες ασκείτε εμπορική δραστηριότητα και ανάλογα με την επιλεχθείσα περίπτωση ή περιπτώσεις, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την υποβολή της δήλωσής σας και να λάβετε το πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο.

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΦΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΡΟΩΝ

ΤΟΥ Ν. 3955/2011

ΩΣ

ΕΜΠΟΡΟΣ ………………………… (ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ή/ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ Ή/ΚΑΙ ΕΙΣΡΟΩΝ)

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:

………………………………………………………………………….

ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

………………….

Διάρκεια ισχύος του παρόντος

μέχρι την ………………

 

Αθήνα,    /   /

Ο Προϊστάμενος της

Δ/νσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης

 Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος

Σφραγίδα/ υπογραφή

Τα στοιχεία ταυτότητας των εγγεγραμμένων εμπόρων, ο Τομέας Εμπορικής τους Δραστηριότητας, το ΑΦΜ και οι ΚΑΔ τους, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minagric.gr/…..

Άρθρο 6

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ     

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ

 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ