Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού

Ο Σύνδεσμος Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών που εδρεύει στην Κεντρική Αγορά Αθηνών, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα, δυνάμει της Πρόσκλησης του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. με κωδικό ΕΦΔ/04 και αριθμ. Πρωτ. 4/20.10.2010, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση του έργου με τίτλο : «ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ  ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια της Πράξης: «Σύνταξη κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης»(Πρόσκληση Α), η οποία έχει ως  Αναθέτουσα Αρχή την ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε., και εντάσσεται στο Θεματικό Άξονα 2, Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6: «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ 2007 – 2013).

Το αντικείμενο των υπηρεσιών του Συμβούλου περιλαμβάνει:

i.      Τη σύνταξη ενός (1) Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής (Πρόσκληση Α),

ii.    Την υποστήριξη των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στην  Πρόσκληση Β για την υποβολή  του φακέλου υπαγωγής στο Πρόγραμμα (αίτηση ένταξης και συνοπτικά σχέδια διαρθρωτικής προσαρμογής τους),

iii.    Την ομαδοποίηση των εργαζομένων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα Κατάρτισης, όπως θα προκύψουν από τα Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής του  Κλαδικού Φορέα τους.

iv.   Την υποβολή Τεχνικών Δελτίων Πράξης και τη σύνταξη Δελτίων Δήλωσης Δαπανών και Δελτίων Παρακολούθησης Πράξης των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στην Πρόσκληση Β.

Το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού του έργου ανέρχεται σε πενήντα έξι χιλιάδες ευρώ (56.000,00) (συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και κρατήσεων). Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης), στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 2, Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6: «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 – 2013.

Οι προσφορές από τους υποψήφιους φορείς πρέπει να αφορούν το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών και να βρίσκονται σε συμφωνία με τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. με κωδικό ΕΦΔ/04 και αριθμ. Πρωτ. 4/20.10.2010 και την προκήρυξη του Συνδέσμου Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών.

Οι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης. Η προθεσμία υποβολής προσφορών εκπνέει την 23/02/2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00. Οι προσφορές θα κατατίθενται από τους εκπροσώπους των διαγωνιζομένων επί αποδείξει, στα γραφεία του Συνδέσμου Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της προκήρυξης από τα γραφεία του Συνδέσμου Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών (Κεντρική Αγορά Αθηνών, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα, τηλ. 210-4815585, fax: 210-4815442) κατά τις ώρες 10.00 – 14.00.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σύνδεσμος  Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών

Διεύθυνση: Κεντρική Αγορά Αθηνών, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα

Τ.Κ. 18233

Τηλ: 210-4815585

Fax: 210-4815442

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΛΟΓΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης