Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για την κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και την άσκηση του επαγγέλματος φορτοεκφορτωτή ξηράς, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3919/2011 & Ν.4038/2012

Για να δείτε την εγκύκλιο, παρακαλώ πατήστε εδώ.