Νέα Συλλογική Σύμβαση με το σωματείο φορτοεκφορτωτών της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

των πιστοποιημένων φορτοεκφορτωτών στην Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών

Σήμερα την 10/01/2013 στη Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών (Αγ. Ι. Ρέντη) και στα γραφεία του Συνδέσμου Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών, οι υπογράφοντες εκ μέρους της Εργοδοτικής Πλευράς, Σύνδεσμος Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Νικόλαο Καλόγρη και τον Ιωάννη Σιδέρη και εκ μέρους της εργατικής πλευράς, το Σωματείο Φορτοεκφορτωτών Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών «Ο ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ», όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Φώτιο Σιακάρα και τον Κωνσταντίνο Κουράκο συναποφασίζουν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Άρθρο 1ο

Στους όρους αυτής της Σ.Σ.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4093/2012, υπάγονται αφ’ ενός μεν οι πιστοποιημένοι φορτοεκφορτωτές που είναι όλοι μέλη του Σωματείου Φορτοεκφορτωτών Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών ένωσις «Ο ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» και απασχολούνται στα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πωλήσεως κάθε είδους οπωρολαχανικών της Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών και αφ’ ετέρου οι έμποροι χονδρικής εμπορίας οπωρολαχανικών της Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών, οι οποίοι θα χρησιμοποιούν για την εκφόρτωση και φόρτωση των προϊόντων τους ανωτέρω φορτοεκφορτωτές του Σωματείου Φορτοεκφορτωτών Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών ο Αγ. Γεράσιμος.

Όσοι από τους εμπόρους της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών δεν επιθυμούν την υπαγωγή τους στην παρούσα συλλογική σύμβαση αυτή, θα μπορούν να κάνουν τις φορτοεκφορτώσεις των προϊόντων τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ν. 4093/2012, και να απασχολούν πιστοποιημένους φορτοεκφορτωτές που δεν θα είναι μέλη του σωματείου ένωσις ο ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ.

Άρθρο 2ο

Η σχέση μεταξύ των πιστοποιημένων φορτοεκφορτωτών και των εμπόρων της Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με αντίστοιχη ασφάλιση στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για όσο χρόνο διαρκεί η εκφόρτωση και φόρτωση των προϊόντων. Η συμφωνία της απασχόλησης των φορτοεκφορτωτών θα γίνεται μεταξύ του εργοδότου-φορτοπαραλήπτη και του επικεφαλής των φορτοεκφορτωτών.

Άρθρο 3ο

Σε κάθε έμπορο – φορτοπαραλήπτη, μέλος του Συνδέσμου Εμπόρων της Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών, ο οποίος χρησιμοποιεί τους φορτοεκφορτωτές του Σωματείου Φορτοεκφορτωτών Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών ο ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, θα διατίθεται ο αναγκαίος αριθμός φορτοεκφορτωτών, για τη διενέργεια της συγκεκριμένης φορτοεκφόρτωσης, από τον επικεφαλής των φορτοεκφορτωτών. Ο φορτοεκφορτωτής μόνος ή από κοινού με άλλους (ομοχειρία) θα προσφέρει την εργασία του με τον όσο το δυνατόν ταχύτερο ρυθμό, χωρίς φθορές και με ασφάλεια, ο φορτοεκφορτωτής είναι υποχρεωμένος μετά την εκφόρτωση των προϊόντων, να επιμελείται την ζύγιση τους, την αποθήκευση τους και την φόρτωση τους μετά την πώληση των προϊόντων αυτών.

Άρθρο 4ο

Οι φορτοπαραλήπτες έμποροι – εργοδότες μετά το πέρας της εργασίας είναι υποχρεωμένοι στη καταβολή των αποδοχών των φορτοεκφορτωτών και των αντίστοιχων εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ι.Κ.Α. και Κ.Α.Φ.

Η είσπραξη των φορτοεκφορτωτικών δικαιωμάτων μετά των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών θα ενεργείται από τον ταμία των φορτοεκφορτωτών ή από τον υπ’ αυτού οριζόμενο εισπράκτορα, ο οποίος θα εκδίδει αντίστοιχες αποδείξεις θεωρημένες από το Ι.Κ.Α.

Ο ταμίας θα βαρύνεται με την υποχρέωση της απόδοσης των εισπραττόμενων εργοδοτικών εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία (Ι.Κ.Α.-Κ.Α.Φ.).

Άρθρο 5ο

Τα εισπραττόμενα φορτοεκφορτωτικά δικαιώματα αποδίδονται κατ’ ισομοιρία μεταξύ των εργασθέντων φορτοεκφορτωτών (ομαδική εργασία) με ευθύνη του ταμία των φορτοεκφορτωτών.

Άρθρο 6ο

Οι πιστοποιημένοι φορτοεκφορτωτές εργάζονται από Κυριακή μέχρι Παρασκευή από 05:00 π.μ. μέχρι 21:00 μ.μ. Στην διάρκεια του ωραρίου, η εργασία των φορτοεκφορτωτών είναι όλα τα στάδια φορτοεκφόρτωσης όπως εκφόρτωση, στοιβασία, αποστοιβασία, ζύγιση και φόρτωση των προϊόντων. Η φόρτωση των προϊόντων είναι υποχρεωτική για τους φορτοεκφορτωτές, εφ’ όσον ζητηθεί από τον φορτοπαραλήπτη – έμπορο.

Η φορτοεκφόρτωση το Σάββατο θα γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως μεταξύ των ενδιαφερομένων εμπόρων και του επικεφαλή των φορτοεκφορτωτών.

Άρθρο 7ο

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει την 01/01/2013 και λήγει την 31/12/2013.

Το ύψος των αποδοχών των πιστοποιημένων εργαζομένων φορτοεκφορτωτών που προσλαμβάνονται για τη διενέργεια φορτοεκφορτωτικών εργασιών από τους εμπόρους φορτοπαραλήπτες της Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών, καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών, όπως αναφέρεται στους παρατιθέμενους πίνακες.

Έχουμε τους τρεις παρακάτω πίνακες [Α.Β.Γ.], οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αυτής.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄

Είδος

Τελική Τιμή

ΣΚ-ΚΛΟΥΒΕΣ-ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

0,25

ΤΕΛΑΡΑ ΔΙΣΕΙΡΑ

0,18

ΜΟΝΟΣΕΙΡΑ-ΜΑΤΣΑ

0,16

ΝΑΫΛΟΝ

0,24

ΣΑΚΙΑ & ΠΑΤΑΤΕΣ έως 30kg

0,27

ΠΑΤΑΤΕΣ

0,34

Παλέτα

8,54

Παλέτα-Κλαρκ

10,17

ΜΠΙΝΣ (Μόνο για καρπούζια έως 300kg)

2,01

ΜΠΙΝΣ (Μόνο για καρπούζια)-Κλαρκ

2,40

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ

31,00

ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ

39,50

ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟ

61,85

Μεταφορά Παλέτας

5,90

Τεμαχισμός Παλέτας (τιμή τεμαχίου)

0,04

Ταξινόμηση-Στοιβασία-Αποστοιβασία προϊόντων

200

Ο Πίνακας Α ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις, για όλες τις ημέρες της εβδομάδας εκτός Σαββάτου και ώρες 05:00 – 21:00.

Για τη νυχτερινή φορτοεκφορτωτική εργασία 21:00 – 05:00 οι φορτοεκφορτώσεις γίνονται κατόπιν συνεννόησης και ισχύει ο πίνακας Γ΄.

Το ίδιο ισχύει και για το Σάββατο σε έκτακτες περιπτώσεις μόνο κατόπιν συνεννοήσεως και ισχύει ο πίνακας Γ΄ των φορτοεκφορτωτικών αμοιβών.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄

Είδος

Τελική Τιμή

ΣΚ-ΚΛΟΥΒΕΣ-ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

0,20

ΤΕΛΑΡΑ ΔΙΣΕΙΡΑ

0,14

ΜΟΝΟΣΕΙΡΑ-ΜΑΤΣΑ

0,13

ΝΑΫΛΟΝ

0,19

ΣΑΚΙΑ & ΠΑΤΑΤΕΣ έως 30kg

0,21

ΠΑΤΑΤΕΣ

0,29

Παλέτα

6,75

Παλέτα-Κλαρκ

8,11

ΜΠΙΝΣ (Μόνο για καρπούζια έως 300kg)

1,50

ΜΠΙΝΣ (Μόνο για καρπούζια)-Κλαρκ

1,82

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ

24,00

ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ

30,40

ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟ

47,60

Μεταφορά Παλέτας

5,90

Τεμαχισμός Παλέτας (τιμή τεμαχίου)

0,04

Ταξινόμηση-Στοιβασία-Αποστοιβασία προϊόντων

200

Ο Πίνακας Β ισχύει μόνο για τις επιχειρήσεις που απασχολούν αποκλειστικά για εντός του καταστήματος τουλάχιστον 1 (ένα) φορτοεκφορτωτή για την ταξινόμηση – στοιβασία και αποστοιβασία των προϊόντων.

Το ωράριο φορτοεκφόρτωσης είναι 05:00 – 21:00 όλες τις ημέρες της εβδομάδας, εκτός Σαββάτου.

Για έκτακτες περιπτώσεις φορτοεκφόρτωσης στις ώρες 21:00-05:00 ή Σαββάτου, η φορτοεκφόρτωση θα γίνεται μόνο κατόπιν συνεννοήσεως και θα ισχύει ο πίνακας Γ των φορτοεκφορτωτικών αμοιβών.

Για την απασχόληση αποκλειστικά εντός καταστήματος του φορτοεκφορτωτή για την εργασία της ταξινόμησης – στοιβασίας και αποστοιβασίας το ωράριο είναι το προβλεπόμενο από την εργατική νομοθεσία.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄

Είδος

Τελική Τιμή

ΣΚ-ΚΛΟΥΒΕΣ-ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

0,39

ΤΕΛΑΡΑ ΔΙΣΕΙΡΑ

0,27

ΜΟΝΟΣΕΙΡΑ-ΜΑΤΣΑ

0,25

ΝΑΫΛΟΝ

0,37

ΣΑΚΙΑ & ΠΑΤΑΤΕΣ έως 30kg

0,41

ΠΑΤΑΤΕΣ

0,53

Παλέτα-Νύχτα

13,01

Παλέτα-Κλαρκ-Νύχτα

15,61

Παλέτα-Νύχτα-Σάββατο

18,63

Παλέτα-Κλαρκ-Νύχτα-Σάββατο

22,54

ΜΠΙΝΣ (Μόνο για καρπούζια έως 300kg)

3,05

ΜΠΙΝΣ (Μόνο για καρπούζια)-Κλαρκ

3,61

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ

48,01

ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ

60,75

ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟ

95,15

Μεταφορά Παλέτας

5,90

Τεμαχισμός Παλέτας (τιμή τεμαχίου)

0,04

Ταξινόμηση-Στοιβασία-Αποστοιβασία προϊόντων

200

Ο Πίνακας Γ ισχύει μόνο κατόπιν συνεννοήσεως για την εκφόρτωση των προϊόντων στις ώρες 21:00 – 05:00 καθημερινώς και για το Σάββατο από τις 05:00 μέχρι και 05:00 της Κυριακής.

Η σύμβαση αυτή υπογράφεται σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, ένα έλαβε η εργοδοτική πλευρά και δύο (2) η εργατική πλευρά που θα επιμεληθεί τη νόμιμη κατάθεση στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οι Συμβαλλόμενοι

Για την εργοδοτική πλευρά

Για την εργατική πλευρά

Σύνδεσμος Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών

Σωματείο Φορτ/των & Κομιστών Νωπών Ειδών Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών & εντός αυτής Σιδ/κων Σταθμών Ο.Σ.Ε. «Η Ένωσις – Ο Αγ. Γεράσιμος» Αθηνών

     
ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΠΡΟΕΔΡΟΣ          ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
     
     
ΚΑΛΟΓΡΗΣ Ν.               ΣΙΔΕΡΗΣ Ι.   ΣΙΑΚΑΡΑΣ Φ.             ΚΟΥΡΑΚΟΣ Κ.

ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 10/01/2013