ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ

Συνάδελφοι,

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά μας απέστειλε το υπ’ αριθμ πρωτ. Χ3037/6-11-2017 έγγραφο της, με το οποίο παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της βάσης δεδομένων του Μητρώου Εμπόρων Οπωροκηπευτικών (Μ.Ε.Ν.Ο.) και την διενέργεια ελέγχων καταλληλότητας αναγγελθέντων φορτίων. Συγκεκριμένα στο έγγραφο της η ΔΑΟΚ Πειραιά Επισημαίνει τα εξής:

«…Με αφορμή την λειτουργία από 17/01/2017 της Νέας Πλατφόρμας Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (Μ.Ε.Ν.Ο.) και την διαπίστωση, από την καθημερινή πρακτική, συγχύσεων και ακολούθως λανθασμένων καταχωρίσεων στην εφαρμογή Αναγγελιών Νωπών οπωροκηπευτικών του ΥΠΑΑ&Τ και λοιπών μικροπροβλημάτων καθημερινής φύσης κατά την διαδικασία ελέγχου κρίνουμε σκόπιμο να σας διευκρινίσουμε τα ακόλουθα:

1. Από τις 12.01.2017 έχει εκδοθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Μ&ΠΕΤΦΠ του ΥΠΑΑ&Τ η διευκρινιστική εγκύκλιος με θέμα: «Οδηγίες χρήσης Νέας Πλατφόρμας Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (Μ.Ε.Ν.Ο.)». Η συγκεκριμένη εγκύκλιος είναι ηλεκτρονικά αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr) με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης ΑΔΑ: Ψ9ΦΠ4653ΠΓ-ΝΝΩ. Σε αυτήν το Παράρτημα Ι αναφέρεται στους κανόνες υποβολής της ψηφιακής αναγγελίας ενώ το Παράρτημα ΙΙ περιγράφει τους κανόνες και χρονικούς περιορισμούς υποβολής της ψηφιακής αναγγελίας. Και τα δύο Παραρτήματα είναι αναλυτικότατα και πλήρως διαφωτιστικά και θα πρέπει να αποτελούν οδηγούς για την καθημερινή πρακτική των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων σε θέματα υποβολής ψηφιακών αναγγελιών.

2. Τα κυριότερα προβλήματα και λάθη στην υποβολή αναγγελιών από την καθημερινή πρακτική εντοπίζονται κυρίως σε περιπτώσεις αποστολών – εξαγωγών και συγκεκριμένα σε λάθος καταχωρήσεις είτε συσκευαστηρίων ή και τόπων φόρτωσης είτε σε αναγγελίες που έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα ανωτέρω αποτελούν μη συμμορφώσεις με την εθνική νομοθεσία. Θα πρέπει λοιπόν να μεριμνούν ιδιαίτερα στο να επικοινωνήσουν εγκαίρως με την αρμόδια ΔΑΟΚ ώστε να καταχωρηθούν οι σχετικοί κωδικοί συσκευαστηρίων για να υποβληθεί η ψηφιακή αναγγελία με τα σωστά στοιχεία συσκευαστηρίου και τόπου φορτώσεως και πάντα εντός των χρονικών περιορισμών (το αργότερο μέχρι τις 11 π.μ. της ημερομηνίας φόρτωσης).

3. Ιδιαίτερα για τους εμπόρους εντός της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών του Ρέντη θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι εγγραφές κωδικών με κωδικό συσκευαστηρίου ΛΑΧΡΕ αφορούν αποκλειστικά και μόνο περιπτώσεις εμπορικών συναλλαγών που γίνονται με πελάτες από την Βουλγαρία και Ρουμανία οι οποίοι έρχονται, αγοράζουν οπωρολαχανικά και επιστρέφουν με τα φορτία στις χώρες τους χρησιμοποιώντας δικά τους μεταφορικά μέσα. Ακριβώς λόγω του στιγμιαίου της συγκεκριμένης συναλλαγής έχει δοθεί η δυνατότητα αυτή να αποτυπώνεται στη βάση δεδομένων του Μ.Ε.Ν.Ο. απολογιστικά σε χρονικό διάστημα έως και πέντε ημερολογιακές ημέρες από την πραγματοποίηση της συναλλαγής.

4. Τέλος σκόπιμο κρίνουμε να υπενθυμίσουμε για μία ακόμη φορά ότι οι έλεγχοι καταλληλότητας των αναγγελθέντων φορτίων επιβαρύνονται με αντίστοιχο τέλος διεξαγωγής το κόστος του οποίου ανέρχεται στο 1€ ανά τόνο ελεγχθείσας ποσότητας με ελάχιστο τα 10 € και μέγιστο τα 1000 €. Η καταβολή των τελών αυτών γίνεται με πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου από την εφαρμογή του ΥΠΟΙΚ e-ΠΑΡΑΒΟΛΟ με κωδικό πληρωμής 1770. Διευκρινίζεται ότι σε περιπτώσεις αποστολών σε κράτη μέλη ΕΕ ή εξαγωγών σε τρίτες χώρες καθώς και εισαγωγών από τρίτες χώρες τα τέλη αυτά προκαταβάλλονται πριν την διεξαγωγή του ελέγχου ενώ στην περίπτωση παραλαβών από κράτη μέλη της ΕΕ τα τέλη πρέπει να καταβάλλονται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος το πολύ δύο εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου. Μη καταβολή των τελών στην πρώτη περίπτωση συνεπάγεται την μη διεξαγωγή του ελέγχου ενώ στη δεύτερη περίπτωση αποτελεί μη συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία με την ακόλουθη επιβολή διοικητικών κυρώσεων του Ν. 4235/2014…».

Συνάδελφοι 

Παρακαλούμε για τα πιστή εφαρμογή των ανωτέρω, προς αποφυγή διοικητικών  προστίμων.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Ε.Κ.Λ.Α.

Ο Πλειοψηφών σύμβουλος

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΥΡΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΕΚΛΑ

Συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι  σήμερα 6 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα, από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα διεξάγονται οι αρχαιρεσίες του Συνδέσμου μας για την εκλογή:

 1. Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου
 2. Αντιπροσώπων του Συνδέσμου στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Οπωρολαχανεμπόρων

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στα γραφεία του Συνδέσμου με την παρουσία Δικαστικού ως Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής.

Στις εκλογές μετέχει  ο συνδυασμός :  ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΩΝ «Η ΕΛΠΙΔΑ».

Παρακαλούνται τα μέλη του Συνδέσμου, όπως κατά την ψηφοφορία έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αλεξανδράτου Μάρθα του Αγγέλου   

Καλύβης Στέφανος του Δημητρίου   

  Μαρμαρινού Ιωάννα του Βασιλείου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΠΟΔΙΣΚΟΥΣ

Συνάδελφοι,

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά μας απέστειλε το υπ’ αριθμ πρωτ. 11694/2017 έγγραφο της, με το οποίο επισημαίνει τα εξής:

«..Σύμφωνα με τη φυτοϋγειονομική νομοθεσία επιτρέπεται η εισαγωγή καρπών εσπεριδοειδών με φύλλα και ποδίσκους μόνο από τις χώρες της Ε.Ε (Μάλτα, Κορσική, Πορτογαλία-εκτός νήσου Μαδέρας) που υπάγονται στο καθεστώς της προστατευόμενης ζώνης για την Τριστέτσα και με την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο. Αντίθετα, από τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε π.χ Ισπανία – Ιταλία, καθώς και από τρίτες χώρες ΔΕΝ επιτρέπεται η εισαγωγή εσπεριδοειδών με φύλλα και ποδίσκους.

Όσον αφορά τους καρπούς εσπεριδοειδών που παράγονται και διακινούνται στη χώρα μας πρέπει να επισημάνουμε τα κάτωθι:

1. Οι καρποί εσπεριδοειδών που διακινούνται-εμπορεύονται (ΟΚΑΑ, μανάβικα, Λαϊκές Αγορές, Σούπερ Μάρκετ, σημεία λιανικής-χονδρικής πώλησης) από τον τόπο παραγωγής σε άλλες περιοχές θα πρέπει στην περίπτωση που φέρουν φύλλα και ποδίσκους, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.

2. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν φύλλα και ποδίσκοι δεν απαιτείται φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο.

Η διακίνηση καρπών εσπεριδοειδών με φύλλα και ποδίσκους χωρίς Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο αποτελεί παράβαση της φυτοϋγειονομικής  νομοθεσίας, η οποία επισύρει υψηλά χρηματικά πρόστιμα (Ν. 2538/1997), καθώς και ποινικές κυρώσεις (Ν.2732/1999) τόσο για στους εμπόρους όσο και για τους παραγωγούς..».

Συνάδελφοι

Παρακαλούμε για τη τήρηση της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας προς αποφυγή διοικητικών  προστίμων και ποινικών κυρώσεων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΕΚΛΑ

Συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι  στις  6  Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα, από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες του Συνδέσμου μας για την εκλογή:

 1. Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου
 2. Αντιπροσώπων του Συνδέσμου στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Οπωρολαχανεμπόρων

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στα γραφεία του Συνδέσμου με την παρουσία Δικαστικού ως Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής.

Στις εκλογές μετέχει  ο συνδυασμός :

 ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΩΝ  «Η ΕΛΠΙΔΑ» .

Παρακαλούνται τα μέλη του Συνδέσμου, όπως κατά την ψηφοφορία έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αλεξανδράτου Μάρθα του Αγγέλου   

Καλύβης Στέφανος του Δημητρίου   

  Μαρμαρινού Ιωάννα του Βασιλείου

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ “WOP DUBAI 2017″

       Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας  θα συμμετέχει στην έκθεση “ WOP DUBAI 2017 ” στις 5,6 &7 Δεκεμβρίου 2017 στο Dubai, με στόχο την διεύρυνση των επιχειρηματικών επαφών και την ενημέρωσή σας στις εξελίξεις στην βιομηχανία φρέσκων προϊόντων.

Όσοι ενδιαφέρεσθε να φιλοξενηθείτε στο περίπτερο του Ο.Κ.Α.Α, (χωρίς οικονομικό κόστος), παρακαλούμε να υποβάλλετε δήλωση στα γραφεία του Ο.Κ.Α.Α. στο τμήμα Marketing έως την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου  2017.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΕΚΛΑ

Συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι  στις  6  Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα, από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες του Συνδέσμου μας για την εκλογή:

 1. Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου
 2. Αντιπροσώπων του Συνδέσμου στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Οπωρολαχανεμπόρων

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στα γραφεία του Συνδέσμου με την παρουσία Δικαστικού ως Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής.

Στις εκλογές μετέχει  ο συνδυασμός : ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΩΝ «Η ΕΛΠΙΔΑ».

Παρακαλούνται τα μέλη του Συνδέσμου, όπως κατά την ψηφοφορία έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αλεξανδράτου Μάρθα του Αγγέλου

Καλύβης Στέφανος του Δημητρίου

Μαρμαρινού Ιωάννα του Βασιλείου

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στις 6 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες του Συνδέσμου μας για την εκλογή:

 1. Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου
 2. Αντιπροσώπων του Συνδέσμου στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Οπωρολαχανεμπόρων
 3. Μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής

Η εκλογή θα γίνει στα γραφεία του Συνδέσμου με την παρουσία Δικαστικού, ως Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής.

Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, για αντιπρόσωποι στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Οπωρολαχανεμπόρων και για την Εξελεγκτική Επιτροπή, να υποβάλλουν αντίστοιχες προς τούτο αιτήσεις στα γραφεία του Συνδέσμου μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με το καταστατικό, όποιος θέσει υποψηφιότητα πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένος στις συνδρομές του προς το Σύνδεσμο, μέχρι  και το Σεπτέμβριο 2017.

Μετά την υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει νέα ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής για την πληρέστερη ενημέρωσή σας σχετικά με την εκλογή.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αλεξανδράτου Μάρθα
Καλύβης Στέφανος
Μαρμαρινού Ιωάννα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

 ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη του Συνδέσμου μας

Συνάδελφοι,

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,  στις  6  Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες του Συνδέσμου μας για την εκλογή:

 1. Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου
 2. Αντιπροσώπων του Συνδέσμου στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Οπωρολαχανεμπόρων
 3. Μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής

Η εκλογή θα γίνει στα γραφεία του Συνδέσμου με την παρουσία Δικαστικού, ως Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής.

Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, για αντιπρόσωποι στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Οπωρολαχανεμπόρων και για την Εξελεγκτική Επιτροπή, να υποβάλλουν αντίστοιχες προς τούτο αιτήσεις στα γραφεία του Συνδέσμου μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 2 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με το καταστατικό, όποιος θέσει υποψηφιότητα πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένος στις συνδρομές του προς το Σύνδεσμο, μέχρι  και το Σεπτέμβριο 2017.

Μετά την υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει νέα ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής για την πληρέστερη ενημέρωσή σας σχετικά με την εκλογή.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αλεξανδράτου Μάρθα

Καλύβης Στέφανος

Μαρμαρινού Ιωάννα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Β΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Καλούνται όλα τα μέλη του Συνδέσμου σε δεύτερη επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 στις 11.00΄ το πρωί στο αμφιθέατρο της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών με θέματα:

 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1) Προσδιορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του Συνδέσμου, αντιπροσώπων στην Π.Ο.Ο. και εξελεγκτικής επιτροπής.

2) Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τις αρχαιρεσίες του Συνδέσμου.

 ————————————————————————-

 Οι ενδιαφερόμενοι να θέσουν υποψηφιότητα για την Εφορευτική Επιτροπή, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Συνδέσμου μέχρι τις 2.00΄ το μεσημέρι της Πέμπτης 22 Σεπτεμβρίου 2017.

Ενημερωμένος νέος τηλεφωνικός κατάλογος των επιχειρήσεων της Κ.Α.Α.

Ο τηλεφωνικός κατάλογος των επιχειρήσεων της Κ.Α.Α. ενημερώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2017.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΜΠΟΡΩΝ Σ.Ε.Κ.Λ.Α. SITE